Proceeding: ZP-19-110UN DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Deadlines:
Posted : 13-09-2019 09:35:00
Placing offers: 22-10-2019 08:00:00
Opening offers : 22-10-2019 08:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:Zadawania pytań do SIWZ;Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.plPrzypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
13.09.2019r. JEDZ.doc doc 238 2019-09-13 09:35:00 Bożena Radek Proceeding
13.09.2019r. Załączniki do pobrania.doc doc 157.5 2019-09-13 09:35:00 Bożena Radek Proceeding
13.09.20198r. SIWZ.pdf pdf 640.16 2019-09-13 09:35:00 Bożena Radek Proceeding
13.09.2019r. Ogłoszenie.pdf pdf 140.73 2019-09-13 09:35:00 Bożena Radek Proceeding
06.12.2019r. WYNIKI II.pdf pdf 360.36 2019-12-06 09:53:42 Bożena Radek Public message
22.11.2019r. WYNIKI I.pdf pdf 360.73 2019-11-22 13:58:03 Bożena Radek Public message
22.10.2019r. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 335.43 2019-10-22 14:38:45 Bożena Radek Public message
22.10.2019r. Unieważnienie PAKIET 1.pdf pdf 594.01 2019-10-22 14:38:57 Bożena Radek Public message
11.10.2019r. Pytania.pdf pdf 293.04 2019-10-11 14:27:06 Bożena Radek Public message
11.10.2019 r. Załączniki nr 2 po korekcie.doc doc 98.5 2019-10-11 14:27:14 Bożena Radek Public message

Announcements

2019-12-06 09:54 Bożena Radek 06.12.2019r. Wyniki II

06.12.2019r. WYNIKI [...].pdf

2019-11-22 13:58 Bożena Radek 22.11.2019r. Wyniki I

22.11.2019r. WYNIKI [...].pdf

2019-10-22 14:39 Bożena Radek 22.10.2019r. Protokół z otwarcia ofert
22.10.2019r. Unieważnienie pakietu nr 1

22.10.2019r. PROTOKÓ [...].pdf

22.10.2019r. Unieważ [...].pdf

2019-10-11 14:27 Bożena Radek 11.10.2019r. Pytania
11.10.2019r. Załącznik nr 2 po korekcie

11.10.2019r. Pytania [...].pdf

11.10.2019 r. Załącz [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 587

Send a message