Proceeding: Wykonanie osuszania zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Deadlines:
Posted : 06-09-2019 16:09:00
Placing offers: 13-09-2019 11:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie osuszania zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.  

Zamawiający wymaga:

1.     Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
2.    Termin realizacji: od 4.10.2019 r. do 16.10.2019 r.
3.    Ważna polisa OC potwierdzająca ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł
4.    Gwarancja: 36 miesięcy liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5.    Posiadanie kierownika robót posiadającego kwalifikacje wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i oraz ukończone kursy mykologiczno – budowlane
6. Dodatkowe koszty: wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy.


Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy, będącej załącznikiem do zapytania.
 Warunki realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy.
 Zamawiający załącza do postępowania przedmiar robót, z zastrzeżeniem, iż stanowi on tylko materiał pomocniczy.

Kryteria i warunki formalne 
 Kryteria:     Cena 100% 


Warunki formalne: 

 1.     Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM
 2.    Termin realizacji: od 4.10.2019 r. do 16.10.2019 r., proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM
 3.    Ważna polisa OC potwierdzająca ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć polisę.
 4.    Gwarancja: 36 miesięcy liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia, proszę potwierdzić, wpisując: POTWIERDZAM
5.    Posiadanie kierownika robót posiadającego kwalifikacje wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  ukończone kursy mykologiczno – budowlane- proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć poświadczenia.
6.  Dodatkowe koszty: wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić, wpisując: POTWIERDZAM
7.    Poświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 pracę na obiekcie zabytkowym polegającą na wykonaniu iniekcji strukturalnej na powierzchni 50m2 - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć poświadczenie. 

 Zakończenie przyjmowania ofert: 13.09.2019 r. godzina 11:00

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,koncesjach na roboty budowlane  lub usługi oraz o partnerstwie publiczno prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


W przypadku pytań:-merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Umowa osuszanie Galeria Gotycka_2019.pdf pdf 185.69 2019-09-06 16:09:00 Dział Inwesytcji Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY_OPIS PRZEDMIORU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 90.2 2019-09-06 16:09:00 Dział Inwesytcji Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 203.96 2019-09-06 16:09:00 Dział Inwesytcji Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie osuszania zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
3 Termin realizacji - Od 4.10.2019 do 16.10.2019 r., proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
4 Gwarancja - 36 miesięcy liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia, proszę potwierdzić, wpisując: POTWIERDZAM (0)
5 Uprawnienia - Posiadanie kierownika robót posiadającego kwalifikacje wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i oraz ukończone kursy mykologiczno – budowlane - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć poświadczenia. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Ubezpieczenie - Ważna polisa OC potwierdzająca ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć polisę. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Doświadczenie Wykonawcy - Poświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 pracę na obiekcie zabytkowym polegającą na wykonaniu iniekcji strukturalnej na powierzchni 50m2 - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć poświadczenie. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
8 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić, wpisując: POTWIERDZAM (0)
Unlock the form

The number of page views - 185

Send a message