Proceeding: Posiłki regeneracyjne w słoikach: fasolka, gołąbki, flaki i klopsiki firmy Międzychód

Adam Radkiewicz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Division: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 14:12:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.       

1.Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentnośćpostępowania w wyborze ofert.         

2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nierozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem PlatformyZakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niżpoprzez formularz na stronie postępowania).         

3.Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stroniepostępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomyodpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.         

4.Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacjizamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniuoraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa zaniezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotuzamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłatyoraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu izgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt iryzyko.        

5.O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT.         

6.Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składaniaofert.         

7.Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia orazużyte w trakcie jego realizacji materiały i urządzenia są zgodne z opisemprzedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisówprawa.         

8.W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożonąprzez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróci niezgodnyprzedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.         

9.PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie zokreślonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.         

10.PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie niemusi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułużadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.         

11.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszegoregulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przezOferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązujesię do ich przestrzegania.        

Wrazie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Umowa na posiłki regeneracyjne 2019 WZÓR.pdf pdf 253.42 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Proceeding
opis przedmiotu zamówienia2019.pdf pdf 86.81 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Proceeding
Formularz oferty 2019.pdf pdf 62.42 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Proceeding
opis przedmiotu zamówienia2019.pdf pdf 86.81 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Ordered object
opis przedmiotu zamówienia2019.pdf pdf 86.81 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Ordered object
opis przedmiotu zamówienia2019.pdf pdf 86.81 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Ordered object
opis przedmiotu zamówienia2019.pdf pdf 86.81 2019-09-04 14:12:00 Adam Radkiewicz Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fasola po bretońsku z kiełbasą lub/i z boczkiem Producent: Międzychód w opakowaniu 500 g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

opis przedmiotu zamó [...].pdf

3200 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
2 Gołąbki w sosie pomidorowym Producent: Międzychód w opakowaniu 500 g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

opis przedmiotu zamó [...].pdf

3200 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
3 Klopsiki w sosie pomidorowym Producent: Międzychód w opakowaniu 500 g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

opis przedmiotu zamó [...].pdf

3200 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
4 Flaki po zamojsku Producent: Międzychód w opakowaniu 500 g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

opis przedmiotu zamó [...].pdf

3200 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew, min. 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Opakowanie - Słoik 500g, proszę zaproponować (0)
5 Termin przydatności do spożycia - Min. 6 mies. od daty dostawy, proszę zaproponować (0)
6 Dostawy cykliczne, raz w miesiącu w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiącego - Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 244

Send a message