Proceeding: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2020 roku

Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:57:00
Placing offers: 11-10-2019 10:00:00
Opening offers : 11-10-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 2019-OJS169-413476-pl.pdf pdf 141.33 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 323.39 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1- Formularz ofertowy.doc doc 63 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 2 - Wykaz uslug.doc doc 40.5 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 3 - Wykaz narzedzi.doc doc 47.5 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 4 - Wzor umowy.pdf pdf 173.17 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 5 - Przykladowe zobowiazanie do oddania zasobow.doc doc 39 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie grupa kapitalowa.doc doc 42.5 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 7 - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.docx.pdf pdf 273.27 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 8 - Wykaz nieruchomości.7z 7z 380.91 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Zalacznik Nr 9 - Klauzula informacyjna RODO.docx docx 26.74 2019-09-04 11:57:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 72.9 2019-10-25 13:05:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.08 2019-10-11 13:02:25 Public message
Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 738.38 2019-10-04 15:08:58 Public message
Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 760.65 2019-10-04 15:08:58 Public message

Announcements

2019-10-25 13:05 Marcin Ostolski Zamawiający Gmina Myślibórz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-11 13:03 Marcin Ostolski Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-04 15:13 Marcin Ostolski Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2020 roku”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wyjaśnienia nr 1 tre [...].pdf

Załącznik nr 4 - wzó [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 722