Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 372/2019/PN/DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.

Deadlines:
Published : 03-09-2019 12:45:00
Placing offers : 10-10-2019 10:00:00
Offers opening : 10-10-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 209.97 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End z dnia 14-08-2019.pdf pdf 4264.93 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 372.85 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.doc doc 429 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 349 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 220.38 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.xml xml 138.46 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 337 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 334 2019-09-03 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 68.73 2019-09-06 09:49:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 54.48 2019-10-08 10:36:50 Public message
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.doc doc 429 2019-10-03 09:43:52 Public message
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert nr 1.pdf pdf 50.43 2019-10-03 09:43:52 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 83.74 2019-10-03 09:43:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245 2019-10-11 11:12:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert częśc nr 3, 4, 6.pdf pdf 341.22 2019-11-04 13:27:12 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 1 oraz 2.pdf pdf 49.9 2019-11-04 13:27:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 5.pdf pdf 88.34 2019-11-25 10:47:16 Public message

Announcements

2019-11-25 10:47 Magdalena Zawisza Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 5

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-04 13:27 Magdalena Zawisza Zawiadomienie o wyborze ofert - część nr 3, 4, 6
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 1 oraz 2

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-10-11 11:12 Magdalena Zawisza Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-08 10:37 Magdalena Zawisza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-10-03 09:44 Magdalena Zawisza Odpowiedzi na pytania oraz zmiany SIWZ

Zmieniony Załącznik [...].doc

Przesunięcie terminu [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-09-06 09:49 Magdalena Zawisza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074