Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zam. 378/2019/PN/DZP pt. Zakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.

Deadlines:
Published : 03-09-2019 11:27:00
Placing offers : 04-10-2019 10:00:00
Offers opening : 04-10-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 220.89 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy.docx docx 210.96 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 231.5 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc doc 241.5 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.xml xml 138.55 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia.doc doc 178 2019-09-03 11:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.79 2019-09-03 11:39:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 181 2019-10-04 12:55:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 152.86 2019-11-06 10:55:14 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 77.4 2019-11-06 10:55:42 Public message

Announcements

2019-11-06 10:55 Katarzyna Sądej Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-11-06 10:55 Katarzyna Sądej Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-10-04 12:55 Katarzyna Sądej Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2019-09-03 11:39 Katarzyna Sądej Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713