Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-86/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 05-09-2019 11:28:00
Placing offers: 23-09-2019 12:00:00
Opening offers : 23-09-2019 13:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Obsługęlogistyczną odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są wBiuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca maprawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwiazłożenie oferty.

Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności.W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt doCentrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomościprzetargi@udt.gov.pl.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 230

Send a message