Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie mieszczącej się na terenie Gminy Słupsk.

Monika Andrzejewska
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 30-08-2019 11:43:00
Placing offers : 19-09-2019 11:03:57
Offers opening : 06-09-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej o torze prostoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą.

2. Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie, przy ul. Grodzkiej 89. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport niepełnosprawnego ucznia na wózku inwalidzkim.

3. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą Maszynową, Niskonapięciową, Kompatybilności Elektromagnetycznej. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

4. Minimalne wymogi techniczne:

1) Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej.

2) Parametry platformy:

a) rodzaj toru: krzywoliniowy z 1 zakrętem na biegu schodów oraz parkowaniem na górnym podeście.

b) wymiary: szerokość x długość: min. 800x800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych

c) udźwig: min. 225 kg / prędkość eksploatacyjna 0,1 m/s / moc silnika do 1,1 kW

d) dwa przystanki, dolny i górny.

e) liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, z tyłu i z boku.

f) rampa ułatwiająca najazdna platformę wzdłuż toru jezdnego z antypoślizgowym podłożem.

g) szyna mocowana na słupkach do ściany, poręcz na ścianie ułatwiająca wjazd.

h) automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierek ochronnych

i) odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające

j) sterowanie przyciskowe na kablu spilarnym połączonym z platforma jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI

k) poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu,

l) systemy zabezpieczające przed zgnieceniem,

ł) kąt nachylenia od 0° do 62° / ~ 4m

m) awaryjne zatrzymanie – przycisk STOP, sygnał dźwiękowy ALARM

n) chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy oraz aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy i przeciwtnący,

o) ręczny zjazd awaryjny

p) szerokość platformy po złożeniu max 400 mm wraz z szyną montowaną do ściany,

r) kolor urządzenia standard.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z montażem platformy, tak by istniała możliwość jej użytkowania po zakończeniu jej instalowania.

6. Platforma musi być wykonana tak aby klatka schodowa spełniała wymagania ppoż. w szczególności w zakresie szerokości schodów.

7. Platforma musi spełniać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym spełniać warunki do otrzymania pozytywnej decyzję Urzędu Dozoru Technicznego.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 24 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja urządzenia w okresie gwarancji wliczona w koszt zadania.

9. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert.

10. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację potrzebną do dopuszczenia platformy do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.

11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

12. Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie dostaw i montażu platform schodowych dla osób niepełnosprawnych

- wykonawca posiada przynajmniej 2 letnie doświadczenie w instalacji urządzeń dźwigowych.


Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

a) Uchwała Rady Gminy Słupsk nr XXX/373/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020 (załącznik do postępowania)

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

c) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego dostosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona)

d) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 397, z 2019 r. poz. 534)


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub z p. Dorotą Miękus-Płodzień tel. (59) 842 84 02 wew. 25.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 10102 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
program.pdf pdf 76.18 2019-08-30 11:43:00 Proceeding
uchwała.pdf pdf 291.71 2019-08-30 11:43:00 Proceeding
IMG_4542.jpg jpg 77.05 2019-09-02 16:17:24 Public message

Announcements

2019-09-19 11:03 Monika Andrzejewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z błędem w opisie przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia zawarcie umowy, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wyspecyfikował platformę schodową o torze prostoliniowym i krzywoliniowym co uniemożliwia Wykonawcom prawidłową wycenę oferty.
2019-09-12 10:57 Monika Andrzejewska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Słupsk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa, ul.Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg z ceną 45 086,88 zł brutto
2019-09-02 16:17 Monika Andrzejewska Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy?
Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Prosimy o udostępnienie rysunków schodów ( rzuty, przekroje ), na których ma być zamontowana platforma schodowa.
Górny hol ma szerokość 331 cm, dolny hol 428 cm szerokości. Głębokość schodka wynosi 29 cm, jego wysokość 16 cm. Zdjęcie w załączniku.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na platformę, która po złożeniu zajmuje ok 50 - 58 cm.
Zamawiający wyraża zgodę na platformę, która po złożeniu zajmuje ok 50 - 58 cm.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty UDT ( przyjazd Inspektora ).
Zamawiający potwierdza, iż pokryje koszt przyjazdu inspektora UDT.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że doprowadzi zasilanie do miejsca instalacji platformy.
W miejscu planowanego montażu platformy istnieje możliwość podłączenia zasilania na 230 V.

IMG_4542.jpg

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - do 1 listopada 2019 r. (0)
5 Przegląd serwisowy - warunek - w ostatnim miesiącu gwarancji (0)
(0)

The number of page views: 1709