Proceeding: Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz towarzyszących budynków gospodarczych w zamian za pozyskany materiał rozbiórkowy

Deadlines:
Posted : 28-08-2019 09:14:00
Placing offers: 09-09-2019 10:00:00
Opening offers : 09-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

RRS.271.1.11.2019.AK                                                                                           Debrzno, 2019-08-26  

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                                 

1.               Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 zpóźn zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.               Opis przedmiotu zamówienia: 

1.     Przedmiotemzamówienia jest rozbiórka budynku mieszkalnego oraz towarzyszących budynkówgospodarczych w zamian za pozyskany materiałrozbiórkowy.  Szczegółowyzakres rozbiórki wynika z załączonego projektu rozbiórki. Przy wykonywaniu pracrozbiórkowych należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzeniaistniejącej infrastruktury podziemnej oraz nowo ułożonej sieci ciepłowniczej wulicy Barlickiego.

2.    Przyrozbiórce należy zastosować się do warunków określonych przez KonserwatoraZabytków w opinii znajdującej się w projekcie rozbiórki.

3.     Istniejące drzwi wejściowe do budynkumieszkalnego znajdujące się od strony ulicy należy zdemontować i przekazaćZamawiającemu.

4.     Przypracach rozbiórkowych materiały niebezpieczne dla środowiska tj. azbest, papa asfaltowanależy zutylizować przez koncesjonowany zakład, a kartę utylizacji materiałuprzedłożyć Zamawiającemu.

5.     Zalecasię dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

3.      Terminy realizacjizamówienia:

1.     Rozpoczęcie wykonywania rozbiórki – nie późniejniż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.     Termin zakończenia wykonywania prac: do 31.12.2019r.  

4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia; 

5.   Kody CPVzamówienia:CPV:   45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

6.    Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącejprzedmiotu zamówienia: Anna Król, tel.598335351 w.23, projekty@debrzno.pl  

7.    Złożone ofertybędą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów DOŚWIADCZENIE: 100%- D = [D bad / D max]x 100gdzie:

D - liczbapunktów za doświadczenie w rozbiórce obiektów

D max- największe wykazane w ofercie doświadczenie w rozbiórce obiektów

D bad– doświadczenie w ofercie badanej 

Przez doświadczenie rozumie się kubaturę rozebranych obiektów podaną w m 3. Uzyskana z wyliczenia ilośćpunktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca poprzecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  

8.    Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 09.09.2019r. do godz. 10.00. 

9.     Zamawiającyzastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

10.        KLAUZULAINFORMACYJNA   RODO 

1.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej„RODO”  informuję, że:

2.      Administratorem zbieranych i przetwarzanych przezUrząd  Miejski w Debrznie danychosobowych wykonawców jest  BurmistrzDebrzna , adres Urzędu  Miejskiego wDebrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.      Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są wcelu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. wustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.      Pozyskane od klientów dane osobowe nie będąudostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będąprzechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategoriiarchiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dlaorganów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej międzybeneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i koniecznościzachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresuprzechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacjiw jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.      Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danychosobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaoraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawiezgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanieich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Klienci mają prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danychosobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jestobowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może byćdobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Wsytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakciepoinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych możeskutkować pozostawieniem wniosku  bezrozpatrzenia.   

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019_rozbiórka_traugutta_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 1233.62 2019-08-28 09:14:00 Proceeding
pozwolenie na rozbiórkę.pdf pdf 1154.62 2019-08-28 09:14:02 Proceeding
Projekt rozbiórki.pdf pdf 18417.01 2019-08-28 09:14:10 Proceeding
2019_rozbiórka_traugutta_unieważnienie.pdf pdf 222.41 2019-09-10 14:14:15 Public message

Announcements

2019-09-10 14:14 Anna Król Unieważnienie postępowania

2019_rozbiórka_traug [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz towarzyszących budynków gospodarczych w zamian za pozyskany materiał rozbiórkowy Rozbiórka w zamian za pozyskany materiał rozbiórkowy 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 100% proszę podać doświadczenie poprzez wskazanie kubatury rozebranych obiektów w m3 i dołączyć oświadczenie potwierdzające kryterium (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek - proszę potwierdzić (0)
4 b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 614