Proceeding: Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE, Pomorskiej SE i 3 portów na rok2020

Deadlines:
Posted : 23-08-2019 10:42:00
Placing offers: 25-09-2019 11:45:00
Opening offers : 25-09-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1_energia_elektryczna_2020_SIWZ.docx docx 75.48 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
2_energia_elektryczna_2020_formularz_1.xlsx xlsx 31.63 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
2_energia_elektryczna_2020_formularz_2-3.docx docx 30.62 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
3_energia_elektryczna_2020_załączniki.docx docx 74.96 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
4_energia_elektryczna_2020_wzory_umów.docx docx 131.14 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
espd-request.zip zip 82.61 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
ogłoszenie_23_08_2019.pdf pdf 151.11 2019-08-23 10:42:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 232.92 2019-10-22 11:16:15 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 161.25 2019-09-25 14:03:39 Public message
energia pyt. i odp.1.docx docx 17.16 2019-09-03 13:48:51 Public message
energia pyt. i odp.2 .docx docx 26.59 2019-09-06 13:27:11 Public message

Announcements

2019-10-22 11:16 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie_o_wyborze [...].pdf

2019-09-25 14:03 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2019-09-06 13:27 Agnieszka Skotnicka Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytań wraz odpowiedziami

energia pyt. i odp.2 [...].docx

2019-09-03 13:49 Agnieszka Skotnicka Zamawiający w załączeniu przekazuję treść pytań wraz odpowiedziami

energia pyt. i odp.1 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 641

Send a message to buyer