Proceeding: Prośba o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 20-08-2019 12:54:00
Placing offers: 22-08-2019 14:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Prośba oszacowanie wartości zamówienia  

I. Gmina Koronowo zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie.

II. Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej  przebudowy budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia użyteczności publicznej.

Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

III. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 838 obręb geodezyjny Koronowo.

- Budynek znajduje się na obszarze dzielnicy starego miasta, która wpisana jest do rejestru zabytków decyzją nr A/1418 z dnia 16.09.1957 r.Wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym pod ścisłym nadzorem archeologicznym,a w przypadku odsłonięcia zabytków nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze zgodnie z obowiązującą procedurą.

- Budynek ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko – pomorskiego.

- Uwzględnić należy nadanie historycznej formy elewacji frontowej,elewacje budynku wykończyć należy z użyciem materiałów historycznych.

- Budynek leży w Obszarze Krajobrazu Chronionego.

2. Zakres opracowania dokumentacji:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego:

- przebudowę istniejących pomieszczeń budynku informacji turystycznej w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów i norm,

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia stanowiącego część lokalu mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej z połączeniem funkcji z budynkiem informacji turystycznej,- rozbiórkę części budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce od strony działki nr 839.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje wykonanie:

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym doprojektowania

- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów

- Sporządzenie oceny technicznej elementów konstrukcji budynku

- Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz informacji bioz – 6kpl.

- Kosztorysu inwestorskiego, 2 kpl.

- Przedmiaru robót 2 kpl.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 2 kpl.

4. Wystąpić i uzyskać z organu administracji budowlanej decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Zakres dokumentacji należy również wykonać na nośniku CD.

IV. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych oraz innych pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektu budowlanego z jednostkami opiniującymi i uzgadniającymi oraz uzyskanie zgody odpowiedniego organu administracji budowlanej.

V. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia koncepcji projektu oraz uzyskania zatwierdzenia przez Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

VI. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. VII. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania  przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.

VIII.Wynagrodzenie w formie ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury – po wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji.

IX. Informacje dodatkowe:

1) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo – przedmiarowej należy opisać uwzględniając zapisy art. 29 i art. 30 uPzp,

2) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, aw  szczególności z przepisami:

a) ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

b) ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz. 1986 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego(Dz. U. z 2013 r. 1129),

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

X. Termin realizacji zadania do dnia 10 grudnia 2019 r.

XI. Uprzejmie prosimy o złożenie pisemnej wyceny wyłącznie poprzez platformę zakupową.

Wycenę należy złożyć do dnia 22.08.2019 r. do godz. 14:00. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Prośba o szacowanie wartości zamówienia.pdf pdf 133.53 2019-08-20 12:54:00 Maria Klapczyńska Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie zgodnie z zapisami prośby o szacowanie wartości zamówienia, Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5246 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 279

Send a message