Proceeding: Dostawa ambulansów na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego - ZNAK SPRAWY: ZP/PR/ 15 /2019

Deadlines:
Published : 19-08-2019 09:11:00
Placing offers : 04-09-2019 10:00:00
Offers opening : 04-09-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych ambulansów typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów stanowiący załącznik nr 4 do  SIWZ.    

Przedmiot zamówienia będzie finansowany z dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego.   

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 136.28 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
SIWZ_ZP_PR_15_2019.pdf pdf 34012.61 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 101 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
załacznik nr 3 - JEDZ.doc doc 169 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów-v. ostat.12.08.2019.rtf rtf 514.66 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx docx 13.82 2019-08-19 09:11:00 Proceeding
Informacja nr 1 dla Wykonawców.pdf pdf 488.49 2019-08-21 12:31:56 Public message
Informacja nr 2 dla Wykonawców.pdf pdf 2513.49 2019-08-23 13:54:01 Public message
Informacja nr 3 dla Wykonawców.pdf pdf 1089.12 2019-08-26 14:10:24 Public message
Informacja nr 4 dla Wykonawców.pdf pdf 381.37 2019-08-28 14:13:37 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane.pdf pdf 68.12 2019-08-29 09:17:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 425.88 2019-09-04 12:46:45 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 464.21 2019-09-23 12:32:05 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 119.72 2019-10-29 09:43:46 Public message

Announcements

2019-10-29 09:44 Marzena Paszulewicz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-09-23 12:32 Marzena Paszulewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-04 12:47 Marzena Paszulewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-29 09:18 Marzena Paszulewicz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-08-28 14:14 Marzena Paszulewicz Informacja nr 4 dla Wykonawców

Informacja nr 4 dla [...].pdf

2019-08-26 14:14 Marzena Paszulewicz Ogłoszenie zmian w zakresie terminu składania ofert zostało w dniu dzisiejszym przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2019-08-26 14:11 Marzena Paszulewicz Informacja nr 3 dla Wykonawców - uwaga zmiana terminu składania ofert

Informacja nr 3 dla [...].pdf

2019-08-23 13:54 Marzena Paszulewicz Informacja nr 2 dla Wykonawców

Informacja nr 2 dla [...].pdf

2019-08-21 12:32 Marzena Paszulewicz Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 1 dla [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062