Proceeding: Wygenerowanie globalnego profilu ekspresji - Sekwencjonowanie RNA (RNA sequencing for global gene expression) x 24

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Division: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Posted : 09-08-2019 11:31:00
Placing offers: 14-08-2019 08:11:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert w na wygenerowanie globalnego profilu ekspresji 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przycyzny.


OFERTY TYLKO W JĘZYKU POLSKIM // WE ACCEPT OFFERS ONLY IN POLISH


Opis zamówienia:

1. .

Sekwencjonowanie RNA pochodzącego z ludzkich ustalonych linii komórkowych (cały transkryptom) - 24 próby wyizolowanego RNA (2 kontrole, 6 prób badanych, 3 powtórzenie biologiczne). 

W tym: 

przygotowanie bibliotek, analiza jakości i ilości, i co najmniej 40 mln odczytów na próbę. 

analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników - ocena różnicowej eksresji pomiędzy uśrednionymi powtórzeniami biologicznymi, łącznie 13 porównań.


Czas transportu próbek nie może przekroczyć 24H od momentu odbioru od Zamawiającego

Koszty przysięgłego tłumaczenia umowy (jeśli potrzebne) pokrywa Wykonawca.

Koszty transportu materiału  pokrywa Zamawiający.

Koszty transportu wyników pokrywa Wykonawca. ,


Materiał zostanie przekazany w postaci wyizolowanego RNA, przechowywanego w temperaturze -70°C.. Materiał może być dostarczony do analizy w sierpniu 2019.

2. Planowany termin wykonania: do ustalenia

3. Planowane ilości oznaczeń do wykonania mogą ulec zmianie w ramach zaplanowanej kwoty przeznaczonej na wykonanie badania. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej zaplanowanej wartości zamówienia.

4. Termin wykonywania badań może się wydłużyć lub ilość oznaczeń zwiększyć jeśli nie zostanie wykorzystana cała kwota przeznaczona na wykonanie zamówienia.

5. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca posiada aparaturę odpowiednią do wykonania sekwencjonownia pełnego ludzkiego transkryptomu, obejmującego conajmniej 40 mln odczytów dla próby.W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Marta Machnik  e-mail: marta1machnik@gmail.com

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY.docx docx 22.42 2019-08-09 11:31:00 Dorota Wiśniewska Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całkowity koszt badania cena za cale wykonanie umowy // PRICE FOR COMPLETE SERVICE WITH ALL TRANSPORT COSTS 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 Aparatura - Posiadamy niezbędną aparaturę, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 190

Send a message