Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego"

Deadlines:
Published : 09-08-2019 12:58:00
Placing offers : 20-08-2019 12:00:00
Offers opening : 20-08-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 20-08-2019 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 20-08-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Małgorzata Zdrojewska , tel. (59) 863 47 76, 607 856 059,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 637.3 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
2 Druk oferty.pdf pdf 402.61 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 394.11 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
4 Klauzula RODO.pdf pdf 461.17 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
5 Druk oświadczenia RODO.pdf pdf 395.59 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
6 Oświadczenie o położeniu miejsca zagospodarowania osadów ściekowych.pdf pdf 471.3 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
7 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 394.32 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
8 Druk - wykaz osób.pdf pdf 390.77 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
9 Druk - Wykaz pojazdów, narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego.pdf pdf 399.37 2019-08-09 12:58:00 Proceeding
10 Projekt umowy..pdf pdf 115.67 2019-08-13 08:41:35 Proceeding
2 Druk oferty..doc doc 62.5 2019-08-09 12:58:00 Criterion
3 Druk oświadczenia..doc doc 48.5 2019-08-09 12:58:00 Criterion
5 Druk oświadczenia RODO..doc doc 51 2019-08-09 12:58:00 Criterion
6 Oświadczenie o położeniu miejsca zagospodarowania osadów ściekowych..doc doc 39.5 2019-08-09 12:58:00 Criterion
8 Druk - wykaz osób..doc doc 64.5 2019-08-09 12:58:00 Criterion
9 Druk - Wykaz pojazdów, narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego..doc doc 64 2019-08-09 12:58:00 Criterion
7 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań..doc doc 67 2019-08-09 12:58:00 Criterion
10 Projekt umowy..pdf pdf 115.67 2019-08-13 08:42:34 Criterion
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 249.92 2019-08-26 13:00:23 Public message

Announcements

2019-08-26 13:01 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano Konsorcjum BIOTRANS Sp. z o.o., ul. Wysoka 53, 83-212 Bobowo
i Gospodarstwo Rolne Wojciech Maszota, Dzięcielec 33, 84-218 Łęczyce oraz Gospodarstwo Rolne Marcin Pęski, Poraj 5, 84-352 Wicko.
Wynagrodzenie ryczałtowe gross za odbiór i zagospodarowanie
4.000,00 Mg osadów - 136.080,00 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-08-12 09:14 Dział Zamówień Wykonawca podaje szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie 4.000,0 Mg osadów i dołącza wypełnioną ofertę, jako skan w formacie pdf. w sekcji Kryteria i warunki formalne - poz. 1.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego. Cena wg oferty. 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

2 Druk oferty..doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykaz wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżoną wartością zadaniu stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie; w przypadku konsorcjum z załączonych referencji musi wynikać zakres rzeczowy oraz wartość zadań, które zostały wykonane przez danego członka konsorcjum, nawet gdy dotyczą one występowania danego Wykonawcy w innym konsorcjum; z załączonych referencji musi wynikać zakres rzeczowy oraz wartość zadań, które zostały wykonane przez Wykonawcę. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

7 Druk - Wykaz zreal [...].doc

(0)
3 Umowę regulującą współpracę Wykonawców (KONSORCJUM), wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. (0)
4 Dokument ustanawiający Przedstawiciela (KONSORCJUM) - pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. (0)
5 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
6 Upoważnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności: koncesji lub zezwoleń. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Wygenerowany wydruk dotyczący aktywnego wpisu w rejestrze BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 08 05. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
8 Opłacone polisy, potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
9 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
10 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Druk oświadczenia [...].doc

(0)
11 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
12 Oświadczenie o położeniu miejsca zagospodarowania osadów ściekowych. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

6 Oświadczenie o poł [...].doc

(0)
13 Dokument o władaniu gruntem. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
14 Aktualny wypis z operatu ewidencyjnego gruntów. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
15 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

8 Druk - wykaz osób. [...].doc

(0)
16 Wykaz pojazdów, narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego posiadanych przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

9 Druk - Wykaz pojaz [...].doc

(0)
17 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
18 Zapoznałem się z Regulaminem. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
19 Zapoznałem się z klauzulą RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
20 Uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
21 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

10 Projekt umowy..pd [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 1149