Proceeding: ZP/70/2019 Dostawa sprzętu komputerowego o dużej mocy obliczeniowej i pojemności przechowywania danych wraz z zasilaczami w ramach funkcjonowania laserowej mikrodysekcji

Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
Deadlines:
Posted : 19-07-2019 11:53:00
Placing offers: 23-08-2019 09:00:00
Opening offers : 23-08-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 70.doc doc 405 2019-07-19 11:53:00 Proceeding
zał 2-JEDZ.doc doc 184 2019-07-19 11:53:00 Proceeding
Załącznik 1,4 - formularz ofertowy i cenowy.doc doc 114 2019-07-19 11:53:00 Proceeding
Załącznik 3 - parametry.docx docx 59.07 2019-07-19 11:53:00 Proceeding
Załacznik 5 - projekt umowy.doc doc 120 2019-07-23 14:01:06 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 393.55 2019-08-23 11:17:47 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 89.5 2019-08-23 11:17:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej.pdf pdf 393.61 2019-08-26 11:11:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 231.21 2019-08-29 11:24:48 Public message

Announcements

2019-08-29 11:25 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-08-26 11:12 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-23 11:18 Dagmara Żukowska 1.Informacja z otwarcia ofert

2. Oświadczenie - grupa kapitałowa
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 23.08.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Informacja z otwarci [...].pdf

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 532

Send a message to buyer