Proceeding: Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 miasta Świebodzin

Deadlines:
Published : 17-07-2019 14:28:00
Placing offers: 01-08-2019 11:45:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3,obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 miasta Świebodzin” w sekretariacie– pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 01.08.2019 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.


Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia(zadania) przedstawiono i opisano w sposób szczegółowy w STWiOR oraz projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją nr 387/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, znak: BOŚ.6740.1.114.2018.AM. Zakres robót obejmuje następujące prace i związane z tym koszty:  

 1)    Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w określonym terminie 

 2)    Zabezpieczenie terenu robót w tym sporządzenie planu BIOZ; 

 3)    Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

 4)    Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 ze zm.) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG. Wykonawca okaże, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne każdego używanego na budowie wyrobu; 

5)    Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,łącznie z kosztami utylizacji; 

6)    Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności wynikających z następujących ustaw: a)   Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),b)   Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

7)    Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8)    Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót;

9)    Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

10)    Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11)     Realizację projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania robót,

12)    Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,w tym także ruchem pojazdów

13)     organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,itp.

14)    Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów;

15)    Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

16)     Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

17)    Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

18)    Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

19)    Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

20)     Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnego do czasu odbioru końcowego robót;

21)     Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

22)    Przeprowadzenie wszystkich prace geodezyjnych związanych z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

23)    w razie konieczności – zawiadomienie w imieniu Zamawiającego wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

24)    uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz powiatowej wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

25)     koszty zajęcia terenu gminy oraz pasa drogowego (droga gminna i powiatowa),

26)     powiadomienie właścicieli nieruchomości o planowanych pracach oraz o przerwach w dostawie wody (w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym),

27)    zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu jeżeli będzie konieczne,

28)    odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

29)    uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej,

30)     zawiadomienie właścicieli istniejącego uzbrojenia o prowadzonych robotach, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym, 

31)    koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach budowlanych,

32)    sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi,

33)    uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

34)     Przygotowanie i złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do odpowiedniego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 275.44 2019-07-17 14:32:21 Proceeding
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.11.2018r..pdf pdf 4198.8 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Decyzja Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.08.2018r..pdf pdf 1667.42 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.08.2018r..pdf pdf 1667.42 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Decyzja na lokalizację s. wod. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.pdf pdf 1352.7 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Decyzja na lokalizację s. wod. Urząd Miejski w Świebodzinie.pdf pdf 946.64 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 09.11.2018r..pdf pdf 1496.81 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Kosztorys_ 071-12-018 ślepy.pdf pdf 2090.24 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej.pdf pdf 5178.65 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Projekt organizacji ruchu i oznakowania robót_1.pdf pdf 3946.26 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Projekt organizacji ruchu i oznakowania robót_2.pdf pdf 933.17 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Protokół ZUD z dnia 13.09.2018r..pdf pdf 1368.82 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf pdf 327.48 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Uzgodnienie projektu z ZWKiUK Świebodzin z dnia 08.10.2018r..pdf pdf 865.67 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. zo.o. z dnia 13.09.2018r..pdf pdf 634.24 2019-07-17 14:47:10 Proceeding
Uzgodnienie z Telefonia Dialog Sp. z o.o. z dnia 12.09.2018r..pdf pdf 413.27 2019-07-17 14:47:11 Proceeding
WTP wydane przez ZWKiUK Sp. zo.o. z dnia 22.08.2018r..pdf pdf 985.55 2019-07-17 14:47:11 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 812