Proceeding: Zapytanie poniżej progu - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Posted : 11-07-2019 14:51:00
Placing offers: 19-07-2019 08:00:00
Opening offers : 19-07-2019 08:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications


GMINA SKOŁYSZYN 38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie tel./fax (13) 4491062 – 064

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T.REJTANA WBĄCZALU DOLNYM Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl                        

Skołyszyn,dn. 11.07.2019 r.

GPIR.271.2.42.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE           

Gmina Skołyszyn oraz Szkoła Podstawowa im. T.Rejtana w Bączalu Dolnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2019/2020”. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości: ·        

12 uczniów klas 0 - IV w dni nauki szkolnej na trasie: w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna -Bączal Górny Serwoniec – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec – Lipnica Górna.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50. Dowóz wraz z opiekunem oddelegowanym przez szkołę. Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy); ·       

 5 uczniów z klas V – VIII w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła -  w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła -  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy). Wykonawca zapewnia opiekę podczas przewozu;·        

12 uczniów klas:  0 - IV w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny –Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny.   Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz.najpóźniej 7:50, Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3kursy);  Dowóz wraz z opiekunem oddelegowanym przez szkołę.·       

 7 uczniów z klas V – VIII w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy). Wykonawca zapewnia opiekę podczas przewozu;

W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom. Do wyceny oferty należy przyjąć, że dowóz i odwóz ze szkoły odbywać się będzie co najmniej 2 kursami.Ostateczna ilość koniecznych kursów dowozu w poszczególnych dniach nauki zostanie ustalona po opracowaniu podziału godzin Łączna ilość uczniów do dowozu do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym na chwilę obecną wynosi: 36.        

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

a)      posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

b)      musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn.busami i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół. Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.Wykonawca musi dysponować środkami transportu zapewniającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących podczas realizacji usługi dowozu,

c)       posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.  

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn w terminie do dnia 19 lipiec 2019 r. do godz. 8:00. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)  Skan podpisanego formularza oferty jako załącznik nr 1 do zapytania. 

2)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

3)  Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych  trasach  z wyszczególnieniem ilości miejsc siedzących oferowanych pojazdów. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszynw zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i platformie zakupowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.  

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.  

W przypadku pytań:-merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4493032 lub 13 4491751.- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 10102 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.     Załączniki:

1)       Formularz ofertowy

2)       Szczegółowy opis zamówienia

3)       Projekt umowy 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 18.98 2019-07-11 14:51:00 Proceeding
Zał.Nr 2 - Szczegółowy opis zamówienia.doc doc 40.5 2019-07-11 14:51:00 Proceeding
Zał.Nr 3 -Projekt umowy.doc doc 75 2019-07-11 14:51:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów.doc doc 54.5 2019-07-11 14:51:00 Proceeding
Zał.Nr 3 -Projekt umowy.doc doc 75 2019-07-11 14:51:00 Criterium
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 18.98 2019-07-11 14:51:00 Criterium
Wybór oferty dowóz uczniów.pdf pdf 144.93 2019-07-24 12:10:17 Public message

Announcements

2019-07-24 12:11 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty dowóz u [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena Pełnienie usługi dowozu uczniów w roku 2019/2020 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Zał.Nr 1 - Formularz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Projekt umowy - Załącznik nr 3 do zapytania proszę potwierdzić akceptację treści projektu umowy

Zał.Nr 3 -Projekt um [...].doc

(0)
4 Warunki udziału - Wykonawca musi dołączyć: 1) Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. załącznik nr 3 do zapytania. 2) Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych trasach z wyszczególnieniem ilości miejsc siedzących oferowanych pojazdów. Proszę potwierdzić (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 616