Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj
Deadlines:
Published : 19-07-2019 09:25:00
Placing offers : 28-08-2019 11:00:00
Offers opening : 28-08-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 663.01 2019-07-19 09:25:00 Proceeding
Zal. nr 1 do SIWZ.pdf pdf 444.27 2019-07-19 09:25:00 Proceeding
Zal. nr 2 do SIWZ.pdf pdf 501.09 2019-07-19 09:25:00 Proceeding
Zal. nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna.doc doc 52 2019-07-19 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.79 2019-07-19 09:25:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi zestaw nr 1 .pdf pdf 578.08 2019-08-07 13:56:00 Public message
Pytania i odpowiedzi zestaw nr 2 .pdf pdf 576.67 2019-08-07 13:57:00 Public message
Modyfikacja nr 1 .pdf pdf 505.86 2019-08-07 14:12:44 Public message
Modyfikacja nr 2.pdf pdf 510.95 2019-08-19 14:51:41 Public message
Sprostowanie ogloszenia.pdf pdf 273.38 2019-08-19 14:51:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 28.08.2019.pdf pdf 395.51 2019-08-29 12:25:42 Public message
Do PGF Zachód wybór najkorzystnieszej oferty - Podpisany.pdf pdf 389.41 2019-09-18 14:37:34 Public message

Announcements

2019-09-18 14:37 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej zwana „ustawą”), w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do PGF Zachód wybór [...].pdf

2019-08-29 12:26 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.08.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-19 15:07 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !
Modyfikacja nr 2 SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający w dniu 19.08.2019 wysłał ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Modyfikacja nr 2.pdf

Sprostowanie oglosze [...].pdf

2019-08-07 14:12 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Modyfikacja SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja nr 1 .pd [...].pdf

2019-08-07 13:57 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Pytania 2
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-08-07 13:56 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Pytania 1.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1198