Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie

Honorata Siry-Jabłońska ZUK
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 26-06-2019 13:11:00
Placing offers : 07-07-2019 23:59:00
Offers opening : 08-07-2019 00:04:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Stargard, dnia 26.06.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO   


Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na„dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie” 

I. Zamawiający Gmina –Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych
ul.Pierwszej Brygady 3573-110 Stargard NIP 854-222-88-73 

II. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie.  

Specyfikacja zestawu zabawowego:
1.    Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu zabawowego o bryle statku pływającego.
2.    Konstrukcja statku musi być wykonana ze stali, płyt HPL oraz lin zbrojonych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
3.    Podesty muszą być wykonane z antypoślizgowej wodoodpornej sklejki.
4.    Dopuszcza się fundamenty z betonu B30 prefabrykowane lub lane. Wielkość fundamentów musi być dostosowana do konstrukcji oferowanego zestawu zabawowego.
5.    Zestaw zabawowy musi posiadać wymiary (dł. x szer. x wys.): 11,60 x 4,0 x 4,03 m.
6.    Wymiary strefy bezpieczeństwa dł. x szer.): 14,99 x 6,95 m.
7.    Dopuszcza się różnice w podanych wymiarach nie przekraczające 10 %.
8.    Zestaw zabawowy musi składać się z elementów takich jak:
a)   Obudowa o bryle statku pływającego.
b)   Minimum 5 drabinek (pajęczych sieci) z linek zbrojonych.
c)    Minimum jeden punkt obserwacyjny w postaci bocianiego gniazda.
d)   Minimum jeden podest obserwacyjny.
e)   Minimum jedną zjeżdżalnię.
f)    Minimum jeden stalowy maszt.
9.    Ilustracja poglądowa urządzenia zabawowego przedstawia się następująco (zgodnie z załącznikiem graficznym)
10.  W przypadku gdy dostawca zamierza zaoferować Zamawiającemu zestaw zabawowy równoważny, lecz odbiegający od wyżej opisanych warunków należy poprzedzić złożenie oferty zapytaniem skierowanym mailowo w sprawie dopuszczenia innego urządzenia równoważnego. We wniosku należy określić, które z parametrów odbiegają od wskazanej specyfiki zestawi zabawowego oraz przedstawić szczegółową specyfikę urządzenia w celu uznania go przez Zamawiającego jako równoważne. Ze względu na fakt, iż zestaw zabawowy będzie montowany w zastępstwie zdemontowanego urządzenia, zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie równoważne musi mieścić się wraz ze strefą bezpieczeństwa w obszarze o powierzchni 15,0 x 28,0 m.  W ramach zadania zawarte są również ewentualne roboty rozbiórkowe pozostałości fundamentów zdemontowanego przez Zamawiającego urządzenia zabawowego, w miejscach, w których kolidować będą one z dostarczanym zestawem zabawowym. 
Szczegółowe warunki dostawy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

III. Termin wykonania dostawy wraz z montażem: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
IV. Długość okresu gwarancji.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie zabawowe oraz wykonane roboty budowlane związane z montażem zestawu. Okres gwarancji musi wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robot (nie dotyczy przypadków zniszczeń wwyniku wandalizmu). 
V.  Kryterium wyboru oferty: 
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 
a)    Cena ofertowa                     – waga 90 %
b)   Długość okresu gwarancji  – waga 5 %
c)   Termin realizacji                  – waga 5 % 
2.    W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium „cena ofertowa” badana oferta zostanie zestawiona z ofertą zawierającą najniższą cenę. Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:
PC = (Cn : Cob) x WC
gdzie: PC        –          ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena        
Cn         –          najniższa zaoferowana cena brutto                                     
Cob       –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej                                
WC      –            waga kryterium cena – przyjmuje się WC = 90 punktów      
3.     W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium„długość okresu gwarancji” badana oferta zostanie zestawiona z ofertą, w której wykonawca zaproponował najdłuższy okres gwarancji na roboty budowlane. Zamawiający określa minimalną i maksymalną długość okresu gwarancji wynoszącą minimum 24 miesięcy lub też wyższą podaną w pełnych okresach miesięcznych, lecz nie większą niż 60 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje długość okresu gwarancji niezgodną z warunkami opisanymi powyżej (np. okres krótszy niż 24 miesięcy, dłuższy niż 60 miesięcy lub niepełną ilość miesięcy) jego oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem: 
PG = (Gob : Gn) x WG
gdzie: PG       –          ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium długość okresu gwarancji
Gob      –          długość okresu gwarancji zaoferowana w ofercie ocenianej
Gn        –          najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
WG      –          waga kryterium długość okresu gwarancji przyjmuje się WG = 5 punktów          
4.     W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium„termin realizacji” badana oferta zostanie zestawiona z ofertą, w której wykonawca zaproponował najkrótszy okres realizacji zadania. Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zadania wynoszący 10 tygodni. Termin realizacji należy określić w pełnych tygodniach.W przypadku, gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje termin realizacji niezgodny z warunkami opisanymi powyżej (np. dłuższy niż 10 tygodni lub niepełną ilość tygodni) jego oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem: 
PT = (Tn : Tob) x TC
gdzie: PT        –          ilość punktów przyznanych ofercie w termin realizacji       
Cn         –          najkrótszy zaproponowany termin realizacji                       
Cob       –          termin realizacji zaoferowany w ofercie ocenianej              
TC        –          waga kryterium termin realizacji –przyjmuje się WC= 5 punktów 
5.    Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o przedstawione kryteria, na podstawie zsumowania ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach według następującego wzoru:
P = PC + PG + PT
gdzie:        P          –          całkowita ilość punktów przyznanych ofercie           
6.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów łącznie we wszystkich opisanych wyżej kryteriach. 
VI.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym, niepodlegające zmianie w czasie realizacji umowy.
2.   Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na formularzu ofertowym oferowanej przez niego ryczałtowej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 
VII.    Sposób przygotowania oferty:
1.   Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego oraz szczegółowej karty katalogowej proponowanego urządzenia. Karta katalogowa musi zawierać minimum zakres informacji wskazanych w dziale II zapytania.
2.    Kompletną ofertę przesłać Zamawiającemu poprzez platformę zakupową Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Wypełniając elektroniczny formularz ofertowy należy podać cenę wykonania zamówienia. 

VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Oferty należy składać poprzez platformę zakupową Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w terminie do  7 lipca 2019 r.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2019 r.
3.    Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
4.    Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

IX.         Zapytania o przedmiot zamówienia:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz  procedury postępowania jest Honorata Siry – Jabłońska tel. 695 982 436, e-mail: zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl 
X.           Załączniki:
1.    Formularz ofertowy
2.    Projekt umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. Formularz ofertowy 26.06.doc doc 58 2019-06-26 13:11:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 365.23 2019-06-26 13:11:00 Proceeding
zestaw zabawowy poglądowy.jpg jpg 35.27 2019-06-26 13:11:00 Proceeding
Projekt umowy.docx docx 36.03 2019-07-01 09:58:16 Public message
5. 01.07.2019 KOMUNIKAT.docx docx 707.14 2019-07-01 09:59:19 Public message

Announcements

2019-07-01 09:59 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający załącza odpowiedź na wniosek wykonawcy.

5. 01.07.2019 KOMUNI [...].docx

2019-07-01 09:58 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający uzupełnia zapytanie ofertowe o załącznik nr 2 tj. projekt umowy.

Projekt umowy.docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 1057