Proceeding: Wykonanie remontu polegającego na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich.

Deadlines:
Posted : 17-06-2019 15:21:00
Placing offers: 21-06-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie remontu polegającego na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich.

Zamawiający wymaga: 

 1) Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 2) Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 roku. 
 3) Gwarancja:gwarancja: 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy. 
4) Ważna polisa OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.  
5) Poświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 prace na obiektach zabytkowych na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych.
 6) Uprawnienia do prac alpinistycznych na wysokości. 
 7) Harmonogram wykonywania prac.
 8)  Dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI: 

 1. Dokumentacja fotograficzna
 2. Wzór umowy. 
 3. Opis przedmiotu zamówienia. 

W przypadku pytań:
 -merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny. 

Warunki realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia będącymi załącznikami do zapytania.  

Kryteria i warunki formalne
 Kryteria:     
a) cena – 70%
b) doświadczenie wykonawcy – 30% 

Warunki formalne:
 1. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując:POTWIERDZAM.
 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 roku proszę potwierdzić wpisując:  POTWIERDZAM.
 3. Gwarancja:  24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM.
 4.  Ważna polisa OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł - proszę potwierdzić wpisując:POTWIERDZAM, oraz załączyć polisę.
 5.  Poświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 prace na obiektach zabytkowych na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM oraz załączyć poświadczenia.
 6.  Uprawnienia do prac alpinistycznych na wysokości - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM oraz załączyć uprawniania.
 7. Harmonogram wykonywania prac- proszę załączyć harmonogram. 

Terminy 
Zamawiający Wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcji  (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), która odbędzie się w dniu  19.06.2019 r. o godzinie 10:00, pokój 305 b, III piętro, wejście A skrzydła wschodniego ZKP.
 Zakończenie przyjmowania ofert: 21.06.2019 r. godzina 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1_Dokumantacja fotograficzna.pdf pdf 1359.49 2019-06-17 15:21:00 Dział Inwesytcji Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2_WZÓR UMOWY.pdf pdf 192 2019-06-17 15:21:00 Dział Inwesytcji Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3_OPZ.pdf pdf 100.51 2019-06-17 15:21:00 Dział Inwesytcji Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie remontu polegającego na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzyms - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie wykonawcy 30% Poświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 prace na obiektach zabytkowych na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM oraz załączyć poświadczenia (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 roku proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
4 Gwarancja - 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM. (0)
5 Ubezpieczenie - 4. Ważna polisa OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM, oraz załączyć polisę. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Uprawnienia - 6. Uprawnienia do prac alpinistycznych na wysokości - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM oraz załączyć uprawniania (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Harmonogram wykonywania prac - proszę załączyć harmonogram (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 172

Send a message