Proceeding: Dostawa materiałów stolarskich.

Mariola Radecka
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 10-06-2019 11:28:00
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę materiałów stolarskich. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Proszę o wypełnienie załącznika, podpisanie i dołączenie skanu do oferty. Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30(trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane winny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent, lecz nie krócej niż 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego. Dostawa do obiektu zamawiającego w Piasecznie, Oddział Prewencji Policji, ul. Puławska44E. Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Rafał Plażuk tel. 728-942-647.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa płyty biurowej i taśmy obrzeżnej. - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 116

Send a message