Proceeding: ZP-19-056UN WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ

Deadlines:
Posted : 29-05-2019 10:22:00
Placing offers: 12-07-2019 07:30:00
Opening offers : 12-07-2019 07:35:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-09-13 09:07 Magdalena Stefanowicz 13.09.2019r_Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 80

13.09.2019_WYNIKI_X_ [...].pdf

2019-08-22 13:08 Magdalena Stefanowicz 22.08.2019r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 2, 3, 9, 98, 99, 120, 126

22.08.2019_WYNIKI_IX [...].pdf

2019-08-19 14:00 Magdalena Stefanowicz 19.08.2019r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietów nr 6, 13, 15, 102, 103

19.08.2019_WYNIKI_VI [...].pdf

2019-08-13 13:32 Magdalena Stefanowicz 13.08.2019 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 4, 5, 10, 16, 27, 50, 62, 63, 67, 69, 77, 86, 90, 91, 118

13.08.2019_WYNIKI_VI [...].pdf

2019-08-05 13:53 Magdalena Stefanowicz 05.08.2019r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietów nr 53, 87, 88

05.08.2019_WYNIKI_V. [...].pdf

2019-08-02 12:28 Magdalena Stefanowicz 02.08.2019r OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietów nr 7, 60

02.08.2019_WYNIKI_IV [...].pdf

2019-07-31 14:28 Magdalena Stefanowicz 30.07.2019r OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietów nr 23, 25, 79, 93

31.07.2019_WYNIKI_II [...].pdf

2019-07-26 13:28 Magdalena Stefanowicz 26.07.2019r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietów nr 18, 32, 64, 65

26.07.2019_WYNIKI_II [...].pdf

2019-07-23 14:03 Magdalena Stefanowicz 23.07.2019r. -OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT w zakresie pakietów nr 61, 76, 78

WYNIKI_I_056UN.pdf

2019-07-15 13:36 Magdalena Stefanowicz 15.072019r.- Korekta protokołu z otwarcia ofert;
15.07.2019r.-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów 1, 8, 11, 12, 14, 17, 19-22, 24, 26, 28-31, 33-49, 51, 52, 54-59, 66, 68, 70-75, 81-85, 89, 92, 94-97, 100, 101, 104-117, 119, 121-125, 127-131

15.07.2019__korektaP [...].pdf

15.017.2019_unieważn [...].pdf

2019-07-12 13:45 Magdalena Stefanowicz 12.072019r Protokół z otwarcia ofert

12.07.2019_PROTOKÓŁ [...].pdf

2019-06-28 11:23 Magdalena Stefanowicz 28.06.2019r. Sprostowanie opublikowane w DUUE

28.06.2019_Sprostowa [...].pdf

2019-06-26 13:19 Magdalena Stefanowicz 26.06.2019r. - Sprostowanie przesłane do publikacji w DUUE;
26.06.2019r. - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ;
26.06.2019r. - Zmodyfikowane załączniki asortymentowo-cenowe

26.06.2019_Pytania 1 [...].pdf

26.06.2019_Sprostowa [...].pdf

26.06.2019_ZP-19-056 [...].doc

2019-05-29 14:02 Magdalena Stefanowicz 29.05.2019r. Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

29.05.2019_omyłka_pi [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 7572

Send a message