Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 15/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 11 pakietów

Deadlines:
Posted : 27-05-2019 09:50:00
Placing offers: 02-07-2019 10:00:00
Opening offers : 02-07-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych produktów leczniczych:        

Pakiet 1- roztwórringera       

Pakiet2- etomidate        

Pakiet3- paski do glukometru       

Pakiet4- insuliny       

Pakiet5- żywienie       

Pakiet6- błękit trypanowy      

 Pakiet7- dexamethasone sodium phosphate        

Pakiet8- benzylpenicillin       

Pakiet9- ioversolum       

Pakiet10- spirytus vini        

Pakiet11- erytromycyna

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 266.49 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
SIWZ 15.PN.D.UE.2019.pdf pdf 344.82 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 18.15 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 18.15 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
JEDZ 15 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 44.5 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 29 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 30.5 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 29 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6.doc doc 30.5 2019-05-27 09:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 313.72 2019-06-14 13:59:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 277.71 2019-07-02 13:08:38 Public message
Aesculap- odrzucenie.pdf pdf 262.37 2019-07-10 11:17:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 270.98 2019-07-18 09:19:41 Public message
Załącznik do Zawiadomienia.pdf pdf 128.07 2019-07-18 09:19:43 Public message

Announcements

2019-07-18 09:21 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2019-07-10 11:18 Kamila Jędrzejczak Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie działając jako Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę w zakresie Pakietu 2.

Aesculap- odrzucenie [...].pdf

2019-07-02 13:13 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-14 14:00 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 977