Proceeding: Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich.

Deadlines:
Posted : 10-05-2019 15:54:00
Placing offers: 17-05-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na:
Remontpolegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalsządegradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementówumieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawąelewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich.


Ponadto, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty

Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na zastosowanie w tym celu platformy zakupowej. 

Ponadto informujemy, że: 

  • zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy szacowanie wartości odbywa się nie wcześniej niż 3 miesiące od planowanego postępowania; 
  • celem precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający poza szacowaną wartością zamówienia zwraca się do Państwa również z serią pytań o szczegóły techniczne oraz warunki formalne dotyczące zamówienia; 
  • Zamawiający w załącznikach poniżej załącza wstępny opis przedmiotu zamówienia.  

OPIS ZADANIA

Przedmiotowe zadaniedotyczy realizacji remontu polegającegona wykonaniu przeglądu wraz z naprawą oraz zabezpieczeniem przed dalsządegradacją i zagrożeniem upadku z wysokości elementów elewacji i dachu w tym:miejscową naprawą elewacji, gzymsów i obróbek blacharskich opierzeń rynien irur spustowych.

W ramach prac objętychniniejszym zadaniem  należy wykonać naprawyuszkodzonych opierzeń blacharskich na wszystkich skrzydłach Zamku, którychnieszczelność powoduje przedostawanie się wody opadowej, co z kolei doprowadzado odspajania i odpadania tynków. Zniszczone, odspojone tynki należy skuć,usunąć luźne i zmurszałe fragmenty, a następnie dokonać szpałdowaniauszkodzonych części elewacji, przygotować powierzchnię i położyć nową warstwętynku. 

W skrzydle zachodnim należydokonać naprawy elementów balkonów i jego opierzeń. Należy usunąć ubytki,wykształcić odpowiednie spadki, wykonać izolację z materiałów PCC celemukształtowania prawidłowego odpływu wody opadowej oraz uzupełnić tynk.

Prace obejmą także,uzupełnienie elementów pokrycia dachu skrzydła mennicznego Zamku – będąpolegały na przełożeniu dachówki w niektórych miejscach, uzupełnieniu inaprawie uszkodzonych elementów, m.in. poderwanych gąsiorów, itp. W skrzydlemenniczym należy także dokonać przeglądu wraz z przywróceniem właściwych spadkówrynien, dokonać czyszczenia i uszczelniania połączeń dekarskich w zakresie pasapodrynnowego.

W ramach zadania należynaprawić naderwane i nieszczelne arkusze blachy na poszyciu dachowym WieżyDzwonów. Luźne fragmenty blach należy odpowiednio umocować i dokładnieuszczelnić. Uszczelnienia wymaga również blacharka nad gzymsem przejazdubramnego przy Wieży Dzwonów.

Zadanie przewidujerównież naprawę elementów attyki (ozdobnych kul, tzw. sterczyn znajdujących sięna skrzydle południowym Zamku. W sterczynach tych należy rozkuć pęknięcia,następnie  wypełnić specjalistycznązaprawą i pokryć warstwą wygładzającą. W celu wyeliminowania w przyszłościkolejnego pękania sterczyn należy po dokładnym ich oczyszczeniu pokryć zaprawąpolimerowo-cementową sczepną, wygładzającą oraz odporną na mróz i wilgoć. 

Naprawie będą równieżpodlegać zniszczone i znacznie popękane ceglane okrągłe elementy ozdobneumieszczone na dachu skrzydła południowego oraz licznie odpadające tynkibocznych ścian Opery na Zamku. Odspojenie tynków w tym miejscu, podobnie jak wpozostałych lokalizacjach, spowodowane jest dużymi nieszczelnościami wopierzeniach blacharskich ozdobnych elementów na dachu Opery (tzw. „ślimaków”).

Podczas pracnaprawczych wskazanych elementów należy przeprowadzić przegląd pozostałejblacharki, tynków, gzymsów, okiennic, połączeń i szczelności rur spustowych,itp. ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przejść dla pieszych i w razie stwierdzonychwad dokonać bieżącej naprawy kolejnych, dotychczas niewidocznych lubnowopowstałych, uszkodzeń. Przegląd obejmie również sprawdzenie stanutechnicznego znajdującej się na dachu stolarki okiennej (tzw. bulajów). Otwartelub uszkodzone okna należy  zamknąć  i zabezpieczyć. Ponadto dokonać należyrównież przeglądu parapetów wraz z ich oczyszczeniem z ptasich odchodów. 

Realizacja zakresu pracobjętych zadaniem ma na celu wyeliminować ryzyko upadku z wysokości elementówstanowiących zagrożenie utraty życia i zdrowia przebywających na terenie ZamkuKsiążąt Pomorskich osób, a także zapobiec dalszej  degradacji elewacji obiektu.

Zakres realizacji obejmuje m.in. wykonanie następującychprac: 

- pracezabezpieczające teren prac zespołu alpinistów;

-   dokonanieprzeglądu  wszystkich elementów objętych niniejszym zadaniem; 

 -  naprawauszkodzonych opierzeń blacharskich: przymocowanie kołkami rozporowymi iuszczelnienie; 

 -   ewentualnydemontaż najbardziej zniszczonych elementów ruchomych obróbek blacharskich orazwykonanie naprawy blacharki;

 -  naprawauszkodzonych tynków: usunięcie luźnych fragmentów tynku poprzez skucie,dokonanie szpałdowania uszkodzonych części elewacji;

- odtworzenietynku na elewacji przy użyciu specjalistycznych zapraw systemowych;

 -  naprawaelementu frontowego elewacji pod balkonami skrzydła zachodniego: usunięcieubytków, wykształcenie odpowiednich spadków, uzupełnienie tynku;

 -   naprawapęknięć ozdobnych kul cementowych na skrzydle południowym (demontaż, rozkuciepęknięcia, wypełnienie specjalistyczną zaprawą, oczyszczenie z porostów,pokrycie warstwą sczepną i wygładzającą odporną na mróz i wilgoć);

 -  naprawaceglanych okrągłych elementów na dachu skrzydła południowego (usunięcie luźnychfragmentów zaprawy i cegieł, pokrycie warstwą sczepną, naprawczą iwygładzającą);

 -   naprawapoluzowanych arkuszy blachy – przymocowanie kołkami rozporowymi iuszczelnienie;

 -  umocowanieluźnych fragmentów blach na Wieży Dzwonów i ich uszczelnienie oraz naprawadrewnianych żaluzji okiennych;-  uszczelnienieblacharki nad gzymsem przejazdu bramnego przy Wieży Dzwonów; 

 -   uzupełnienieelementów dachówek skrzydła menniczego: przełożenie dachówki w miejscach tegowymagających, naprawa i prawidłowe założenie naderwanych gąsiorów;

 -  wykształtowaniespadków rynien, czyszczenie i uszczelnienie połączeń taśmą dekarską; 

 -   przeglądstolarki okiennej w zakresie sprawdzenia zamknięcia okien;

 -  wymiana rurspustowych przy Wieży Dzwonów od strony tarasu północnego;

 -   przegląd parapetów wraz z ichoczyszczeniem z ptasich odchodów;

 -  odtworzenie zniszczonego tynku na arkadachtynkami renowacyjnymi.

Powyższyzakres powinien być zrealizowany przy użyciu materiałów systemowych do naprawelewacji i wykonania izolacji dopuszczonych do użytku w obiektach zabytkowych.

Zamawiającywymaga:

 - warunkipłatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającegoprawidłowo wystawionej faktury VAT;

 - terminrealizacji: od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. 

 -gwarancja: 24 miesiące, liczona oddaty podpisania protokołu odbioru, wypełnieniabez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy.

-   ważną polisę OC potwierdzającą ubezpieczenieZleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresieprowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000zł.

-   poświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 prace na   obiektach zabytkowych na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych

- uprawnienia alpinistyczne.

Kryterium: 

 a)    cena – 70% 

 b)    doświadczenie wykonawcy – 30% 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. dokumentacja fotograficzna

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie(Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), która odbędzie się w  dniu 15.05.2019 r. o godzinie 10:00. 

 Data rozpoczęcia: 15.05.2019. godzina 10:00 pokój 305 b,IIIp. wejście A skrzydła wschodniego ZKP.

 Zakończenie przyjmowania ofert: 17.05.2019 r. godzina 12:00.

UWAGA:

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 
  • zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu. 

Wprzypadku pytań:

 -merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnymrogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanychz obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformyzakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałkudo piątku w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumantacja fotograficzna.pdf pdf 1359.49 2019-05-10 15:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
3 Termin realizacji: - od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
4 Gwarancja - 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
5 Polisa/Ubezpieczenie - ważną polisę OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
6 Doświadczenie wykonawcy 30% Wykonawca przedstawi poświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 prace na obiektach zabytkowych na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Uprawnienia - posiadanie uprawnień alpinistycznych, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
Unlock the form

The number of page views - 389