Proceeding: Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – II tura

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 10-05-2019 09:35:00
Placing offers: 12-06-2019 11:30:00
Opening offers : 12-06-2019 12:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-07-19 13:32 Krystyna Obecna sprostowanie informacji w zakresie części 17

sprostowanie informa [...].pdf

2019-07-17 14:12 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 17

informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-12 10:19 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części 17

informacje o unieważ [...].pdf

2019-07-10 13:28 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 6

informacje o unieważ [...].doc

2019-07-09 14:19 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4,12 i 20

informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-05 14:02 Krystyna Obecna w załączeniu informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 24

informacje o unieważ [...].pdf

2019-07-03 09:36 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,i 28

wybór oferty na stro [...].pdf

2019-06-13 12:38 Krystyna Obecna załącz nr 3 - 0świadczenie o grupie kapitałowej

zał. 3 - oświadczeni [...].doc

2019-06-13 10:30 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-06 11:06 Krystyna Obecna Z uwagi na dostrzeżone w ostatnim czasie problemy z systemem bankowości elektronicznej Zamawiający zaleca, by w przypadku gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu na mniej nie 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert korzystać z funkcji przelewów natychmiastowych.

informacja w sprawie [...].pdf

2019-06-05 14:36 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-31 07:39 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-24 09:30 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-15 13:35 Krystyna Obecna Zamawiający, informuje, że podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Rozdziale 2 siwz dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 24, który otrzymuje brzmienie określone w zamieszczonym załączniku.

zmiana treści siwz z [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 699

Send a message