Proceeding: Przewozy autokarowe w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Robert Brzóska
Gmina Świebodzin
Deadlines:
Posted : 07-05-2019 14:47:00
Placing offers: 15-05-2019 14:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:00:00

Requirements and specifications

OKS.814.15.2019.RB

ZAPROSZENIE

Gmina Świebodzin zapraszado złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, któregoprzedmiotem są: Przewozy autokarowe w ramach realizacji zadań z GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

I.Zadanie: przewozy autokarowe zgodnie z planem przejazdów zamieszczonym wzałączniku nr 1 – wykaz przejazdów.

II.Wspólny słownik zamówień:

KOD CPV: 60172000-4wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

III. Sposób i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej w terminie do dnia 15 maja 2019r. do godz. 12.00.

2. Ofertyzłożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV.Wymagane dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie owpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopia licencji na wykonanie krajowegotransportu drogowego osób,

c) polisa lub inny dokument ubezpieczeniapotwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

d) wykaz autokarów, którymi będą wykonywanezamówienia wraz z kopią dowodów rejestracyjnych – wymagane jest dysponowanieminimum 4 autokarami. 

Skany dokumentów powinny być załączone w formularzu.

e) wypełniony załącznik nr 1 – wykaz przejazdów.

V. Termin wykonania zamówienia:

Sukcesywnie, w ciągu roku 2019,zgodnie z planem przejazdów zamieszczonym w formularzu ofertowym – załącznik nr1.

VI. Wybór oferty:

1.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – najtańszy przewoźnikspełniający warunki zamówienia.

2.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniemkonsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VII. Istotne warunki, które będą zawarte w umowie:

1.Szczegóły wyjazdów - miejsce podstawienia, godziny przyjazdu, odjazdu itd.,ustalane będą co najmniej 1 tydzień przed terminem wyjazdu.

2.Wykonawca zapewnia przewóz autokarem z ilością miejsc siedzących w wymienionychzadaniach, sprawnym nawiewem lub klimatyzacją oraz, w przypadku poz. 1, 4 i 5 zfotelami z wysokimi oparciami, odpowiednimi lukami bagażowymi, górnymi półkamina bagaż podręczny oraz sprawnym nagłośnieniem (mikrofon i głośniki).

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przewozów z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Przedmiot umowy wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie wg potrzeb od dnia podpisania umowy do czasu realizacji ostatniego przejazdu, zachowując ustalone terminy na każdy zakres usług.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc (włącznie z anulowaniem) wyjazdów określonych w powyższym zadaniu.

6. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, dotyczący faktycznego wykonania usługi, zamawiający ten zakres będzie rozliczał w oparciu o rzeczywiście zaistniałe przewozy tj. ilość kilometrów na podstawie stanu licznika poczynając od rozpoczęcia do zakończenia przewozu. W przypadku zmiany - mniejszej ilości przewozów niż szacowane, wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do zamawiającego.

7. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone w oparciu o faktycznie zrealizowane przewozy i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie mogła przekroczyć środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Świebodzin w roku 2019.

8. Rozliczenie nastąpi każdorazowo po faktycznym wykonaniu usługi przewozowej i doręczeniu faktur VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu.

9. Należności będą płatne przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku wykonawcy.

10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

11. Zmiana postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie anulowania wyjazdów, zmiany miejsca, daty przewozu oraz  w razie potrzeby  wykonania dodatkowych przejazdów nie przewidzianych w umowie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Punktualność kierowcy. Czas oczekiwania wg ustalonej godziny do 30 minut. W innym przypadku zamawiający we własnym zakresie podnajmuje autokar na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku nie dostarczenia autokaru w terminie określonym w pkt. 12 Wykonawca pokrywa koszt dojazdu we własnym zakresie poszczególnych uczestników wyjazdu lub koszty przejazdu innym środkiem transportu wg faktycznie poniesionych kosztów bez dodatkowego wynagrodzenia od zamawiającego.

14. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za każdorazowe nieterminowe wykonanie usługi przewozowej - 100 zł za każde 30 min. spóźnienia w podstawieniu autokaru,

b) z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% łącznej wartości umowy, tj. kwotę brutto określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

15. W przypadku uszkodzenia autokaru na trasie w trakcie wykonywania usługi przewozowej Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zastępczego autokaru wciągu 5 godzin.

16. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wyżej zastrzeżone kary. 

VIII. Inne informacje.

1. Umowa zostanie podpisana do dnia 22 maja 2019 r.

2. Tryb udzielania zamówienia zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 068 4751105 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Robert Brzóska. 

W załączniku: Załącznik nr 1 - Wykaz przewozów, ceny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wynajem autokaru wykaz przewozów w załączniku 1 km GMINA ŚWIEBODZIN
Rynkowa 2
66-200, Świebodzin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Cena brutto za wszystkie przejazdy 100% cena brutto za 4.980 km (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Istotne warunki zawarte w umowie - wykonawca zgadza się na wszystkie istotne warunki zawarte w umowie (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 196

Send a message