Proceeding: Dostawa świec zapłonowych do agregatów prądotwórczych w 2019/20 roku.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 07-05-2019 08:08:04
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Znak sprawy: FZ.38.96.2019

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt. II „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”
Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.
Wobec powyższego zastosowanie będzie miał „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”,(opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulacje wewnętrzne” - zwany dalej Regulaminem).

1. Wymagania Zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
• Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
• Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
• Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
• Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
• Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:
- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.
• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
• Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.


2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Załączniki:
1. Formularz oferty (zał. nr 1,1 A )
2. Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2, 3, 4 )
3. Oświadczenie RODO (zał. nr 5)
4. Wzór umowy (zał. nr 6)
5. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
6. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1,2,3,4 świece zap. 2019.doc doc 64.5 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
Zał.nr 5 (RODO).docx docx 15.92 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
Wzór umowy świece zapł.zał. nr 6.doc doc 226.5 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
Form.świece zap.zał. nr 1 A 2019.xls xls 22.5 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2019_1.pdf pdf 744.18 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd.14.doc doc 228 2019-05-07 08:08:04 Proceeding
Form.świece zap.zał. nr 1 A 2019.xls xls 22.5 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
Zał.nr 5 (RODO).docx docx 15.92 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd.14.doc doc 228 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
szacowanie swiece 2019_0001.pdf pdf 50.61 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
Wzór umowy świece zapł.zał. nr 6.doc doc 226.5 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
Załacznik nr 1,2,3,4 świece zap. 2019.doc doc 64.5 2019-05-07 08:08:04 Ordered object
POLITYKA JiŚ_2019_1.pdf pdf 744.18 2019-05-07 08:08:04 Ordered object

Announcements

2019-09-09 11:31 Tomasz Kotowski
Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą : Dostawa świec zapłonowych do agregatów prądotwórczych w 2019/20 roku. (ID221301) wybrana została oferta firmy:
DOROSHENKO –
DEKER Sp. z o.o.
ul. Mostowa 6
66-470 Kostrzyń nad Odrą
Łączna wartość zamówienia: 26.690,40 zł. netto
(Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100zł.)+ należny podatek VAT.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa świec zapłonowych do agregatów prądotwórczych w 2019/20 roku. Dostawa świec zapłonowych do agregatów prądotwórczych w 2019/20 roku. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 387

Send a message to buyer