Proceeding: ZZ-ZP-2375-9/19 Dostawa implantów do chirurgii urazowej, traumatologii narządu ruchu dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Deadlines:
Posted : 30-04-2019 11:11:00
Placing offers: 03-06-2019 10:30:00
Opening offers : 03-06-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS084-198890-pl.pdf pdf 178.19 2019-04-30 11:11:00 Piotr Adamaszek Proceeding
SIWZ.doc doc 850 2019-04-30 11:11:00 Piotr Adamaszek Proceeding
Załącznik nr 2a do SIWZ.xlsx xlsx 27.99 2019-04-30 11:11:00 Piotr Adamaszek Proceeding
Załącznik nr 2b do SIWZ.xlsx xlsx 31.58 2019-04-30 11:11:00 Piotr Adamaszek Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 46 2019-06-03 11:48:29 Piotr Adamaszek Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 97.5 2019-06-26 10:41:17 Piotr Adamaszek Public message

Announcements

2019-06-26 10:41 Piotr Adamaszek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.06.2019r.

zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-06-03 11:48 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.06.2019r.

Informacja z otwarci [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 490

Send a message