Proceeding: Przetarg nieograniczony. Zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 26-04-2019 11:02:00
Placing offers: 31-05-2019 11:00:00
Opening offers : 31-05-2019 11:15:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-06-17 15:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

wyniki.pdf

2019-05-31 15:14 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia.pdf

2019-05-23 09:25 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 22.05.2019r. wraz z aktualnym załącznikiem nr 1A do SIWZ.

22.05.19.pdf

2019-05-16 14:57 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 16.05.2019r.

16.05.19.pdf

2019-05-10 14:59 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 10.05.2019r.

treść wyjaśnień z dn [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 622

Send a message