Proceeding: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy (tzw. Nowa szkoła nr budynku 42a, dz. nr 121/6, obręb Myśligoszcz) w ramach zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy – etap II”

Deadlines:
Posted : 26-04-2019 11:30:00
Placing offers: 06-05-2019 09:00:00
Opening offers : 06-05-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                                   

1.    Nazwa i adresZamawiającego:  

Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotuzamówienia: 

1.     Przedmiotemzamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku SzkołyPodstawowej w Myśligoszczy (tzw. Nowa szkoła nr budynku 42a, dz. nr 121/6,obręb Myśligoszcz) w ramach zadania pn. „Modernizacja Szkoły  Podstawowej w Myśligoszczy – etap II”.Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Myśligoszcz, gm. Debrzno.Projektowanyzakres robót branży elektrycznej będzie obejmował: instalację elektrycznąwewnętrzną, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych, instalacjęsieci komputerowej, instalację sieci strukturalnej.

2.     Szczegółowyzakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.

3.     Zakres pracobejmuje jedynie przebudowę instalacji elektrycznej w budynku tzw. Nowej Szkoły) znajdującej się na działce nr 121/6, obręb Myśligoszcz. 


3.       Terminy realizacji zamówienia:

1.     Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – niepóźniej niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.     Termin zakończenia wykonywania robótbudowlanych: do 23.08.2019r. 


4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia;

c)     Cenaofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacjązamówienia. 


5.     Kody CPVzamówienia:CPV: 45311200-2Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 


6.     Sposób uzyskania dodatkowejinformacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

- w sprawachmerytorycznych: MaciejBurglin, tel. 598335351 w.39,  e-mail: m.burglin@debrzno.pl

- w sprawach proceduralnych: Anna Król, tel.598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl 


7.      Kryteria oceny ofert:

a)     Cena – 100 %

b)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek orazskładki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymiprzepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.). 


8.      WYKAZDOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY:

a)     Oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu na platformie OpenNexus

b)     Kosztorys ofertowy szczegółowy 


9.      Złożone ofertybędą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:C - liczbapunktów za cenę oferty bruttoC min- najniższa cena ofertowa bruttoC bad- cena oferty badanej brutto 

Uzyskana z wyliczenia ilośćpunktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca poprzecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Wprzypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy wterminie 7 dni. 


10.  Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 06.05.2019r. do godz. 9.00. 


11.  KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO 

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej„RODO”  informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych przezUrząd  Miejski w Debrznie danychosobowych wykonawców jest  BurmistrzDebrzna , adres Urzędu  Miejskiego wDebrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są wcelu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. wustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będąudostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywaneprzez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnejdokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin izwiązków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem aokreśloną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowaniadokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresuprzechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacjiw jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danychosobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawiezgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanieich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większościprzypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ichpodawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawaniedanych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, októrych mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowychklienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnychdanych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Myśligoszcz_Szkoła Przedmiar.pdf pdf 188.35 2019-04-26 11:30:00 Proceeding
Opis_Myśligoszcz_E1.pdf pdf 346.01 2019-04-26 11:30:00 Proceeding
rys_E1.pdf pdf 663.5 2019-04-26 11:30:00 Proceeding
rys_E3.pdf pdf 341.36 2019-04-26 11:30:00 Proceeding
2019_elektrykaSPMyśłigoszcz_zapytanie.pdf pdf 1415.01 2019-04-26 11:30:24 Proceeding
2019_elektryka_Myśligoszcz_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 614.27 2019-05-23 13:47:24 Public message

Announcements

2019-05-23 13:47 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_elektryka_Myśli [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Nowej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
4 Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - proszę potwierdzić (0)
5 Kosztorys ofertowy szczegółowy - PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 12153