Proceeding: Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 30-04-2019 11:54:00
Placing offers: 06-06-2019 12:00:00
Opening offers : 06-06-2019 12:15:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-07-04 14:22 Katarzyna Bury Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].doc

2019-06-07 11:47 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2019-05-24 14:02 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-05-17 12:43 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-05-15 09:37 Katarzyna Bury Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1014

Send a message