Proceeding: Dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele - AE/ZP-27-21/19

Deadlines:
Posted : 24-04-2019 09:46:00
Placing offers: 30-05-2019 10:00:00
Opening offers : 30-05-2019 11:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania: 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
 2. Formularz  Ofertowy
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw  

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Announcements

2019-08-29 13:47 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 22, 30 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 54


Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-20 11:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-8, 12-21, 24-26, 29, 31-32, 34-41, 44-47, 49-50, 52-53 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 9, 10, 11, 23, 27, 28, 33, 42, 43, 48, 51.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-05-30 15:08 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2019-05-22 13:08 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-20 12:17 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-17 13:04 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-14 10:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
2019-05-14 10:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-08 12:35 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2438

Send a message