Proceeding: Konwojowanie dzieł sztuki na trasie Szczecin – Kielce

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 10:19:00
Placing offers: 25-04-2019 13:00:00
Opening offers : 25-04-2019 13:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  konwojowanie dzieł sztuki na trasie Szczecin – Kielce.

Przedmiotem zamówienia jest konwojowanie dzieł sztuki zZamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul.Korsarzy 34, 70-540 Szczecin do Muzeum Narodowego w Kielcach, DawnyPałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1, 25-001 Kielce

Terminwykonania zamówienia.7 maja, 28 maja, 4 czerwca 2019 roku odgodziny 8.00.

Wykonawca będzie miał obowiązek zabezpieczenia konwoju w składzie trzech pracowników ochronyi jednego samochodu ubezpieczającego.  Pracownicy ochrony powinni posiadać:

a)     uzbrojenie w broń palną oraz wyposażenie wśrodki przymusu bezpośredniego w postaci: pałek służbowych, kajdanek orazśrodków łączności;

b)    ważną legitymację kwalifikowanego pracownikaochrony;

c)     umundurowanie z widocznymi oznaczeniami firmyochroniarskiej i identyfikatory. 

Pracownicy ochrony będą mieli obowiązek poruszać się samochodemubezpieczającym i ubezpieczanym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie polisyOC potwierdzającej ubezpieczenie na min. 10 000 000 zł. Zeskanowaną polisęnależy dołączyć do oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający możeżądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Warunki realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 48   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy.docx docx 33.57 2019-04-19 10:19:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa konwojowania konwojowanie dzieł sztuki 1 service Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
4 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
5 Polisa OC - Potwierdzenie posiadania polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie na minimum 10.000.000,00 zł, proszę potwierdzić oraz załączyć skan polisy. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 380