Proceeding: Konwojowanie dzieł sztuki na trasie Szczecin – Kielce

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 10:19:00
Placing offers: 25-04-2019 13:00:00
Opening offers : 25-04-2019 13:10:00

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  konwojowanie dzieł sztuki na trasie Szczecin – Kielce.

Przedmiotem zamówienia jest konwojowanie dzieł sztuki zZamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul.Korsarzy 34, 70-540 Szczecin do Muzeum Narodowego w Kielcach, DawnyPałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1, 25-001 Kielce

Terminwykonania zamówienia.7 maja, 28 maja, 4 czerwca 2019 roku odgodziny 8.00.

Wykonawca będzie miał obowiązek zabezpieczenia konwoju w składzie trzech pracowników ochronyi jednego samochodu ubezpieczającego.  Pracownicy ochrony powinni posiadać:

a)     uzbrojenie w broń palną oraz wyposażenie wśrodki przymusu bezpośredniego w postaci: pałek służbowych, kajdanek orazśrodków łączności;

b)    ważną legitymację kwalifikowanego pracownikaochrony;

c)     umundurowanie z widocznymi oznaczeniami firmyochroniarskiej i identyfikatory. 

Pracownicy ochrony będą mieli obowiązek poruszać się samochodemubezpieczającym i ubezpieczanym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie polisyOC potwierdzającej ubezpieczenie na min. 10 000 000 zł. Zeskanowaną polisęnależy dołączyć do oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający możeżądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Warunki realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 48   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa konwojowania konwojowanie dzieł sztuki 1 service Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
4 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
5 Polisa OC - Potwierdzenie posiadania polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie na minimum 10.000.000,00 zł, proszę potwierdzić oraz załączyć skan polisy. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 167

Send a message