Proceeding: „Sukcesywne dostawy paliw dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku w okresie od 11.5.2019 do 30.4.2020 r.” Numer referencyjny: ZP-1/2019

Zamówienia Publiczne
KM Usługi Spółka z o.o.
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 10:49:00
Placing offers: 26-04-2019 12:00:00
Opening offers : 26-04-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-05-16 12:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

28_2019-OJS094-22693 [...].pdf

2019-04-30 13:18 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26_zawiadomienie o w [...].pdf

2019-04-26 14:11 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

19_informacja z otwa [...].pdf

2019-04-24 10:23 Zamówienia Publiczne Opublikowane ogłoszenie TED - zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert

17_2019-OJS080-19191 [...].pdf

2019-04-19 11:15 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ - zmiana portalu do złożenia ofert, zmiana terminu otwarcia ofert

16_platforma zakupow [...].pdf

2019-04-19 11:10 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia TED

2019-OJS078-186497-p [...].pdf

2019-04-19 10:57 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ

Info_zmiana_SIWZ.pdf

Info_zmiana_SIWZ-17- [...].pdf

2019-04-19 10:56 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2

Odp_na_pyt 2.pdf

2019-04-19 10:55 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 1

Odp_na_pytania 1.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 174

Send a message