Proceeding: Dostawa aparatury

Deadlines:
Posted : 10-04-2019 09:22:00
Placing offers: 29-05-2019 10:00:00
Opening offers : 29-05-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dostawa aparatury 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie -art. 11 ust. 8 ustawy P z p.

Nr sprawy: UKW/DZP-281-D-18/2019

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu„Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 05.04.2019 r.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS071-167298-pl.pdf pdf 125.35 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
GOTOWE_SIWZ_I.pdf pdf 1051.97 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
GOTOWE_Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy_I.pdf pdf 409.71 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
GOTOWE_Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór grawancji_I.pdf pdf 429.39 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_I.docx docx 112.74 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.zip zip 88.91 2019-04-10 09:22:00 Proceeding
MODYFIKACJA SIWZ_18_2019.Data publikacji 16.04.2019.pdf pdf 244.19 2019-04-16 11:57:29 Proceeding
Informacja z otwarcia 182019.pdf pdf 572.55 2019-06-05 10:22:46 Public message
Wyboru najkorzystniejszej oferty 182019.pdf pdf 957.33 2019-06-19 10:51:26 Public message

Announcements

2019-06-19 10:52 Anna Kościelna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyboru najkorzystnie [...].pdf

2019-06-05 10:23 Anna Kościelna Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 749