Proceeding: Bloczek Range Systems Dura Bloc

Łukasz Sadowski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Dział Zaopatrzenia i Transportu
Deadlines:
Posted : 09-04-2019 07:27:04
Placing offers: 12-04-2019 14:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.


3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10) Nie dopuszcza się zamienników ze względu na technikę budowy osi strzeleckiej i użytych materiałów.
11) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel. kom. 606-770-470.
12) Wymagamy podpisania umowy na dostawę w załączniku ogólne warunki umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
umowa na bloczki.docx docx 30.99 2019-04-09 07:27:04 Proceeding
wymiary i kształt Dura Bloc.pdf pdf 135.84 2019-04-09 07:27:04 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bloczek Range Systems Dura Bloc w załączniku wymiary i kształt Bloczek Range Systems Dura Bloc w załączniku wymiary i kształt

wymiary i kształt Du [...].pdf

100 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - Prosimy o określenie terminu realizacji od daty otrzymania zamówienia czy będzie to w ciągu 40 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia czy też inny termin prosimy go określić będzie on wpisany do umowy. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
6 Dokumentacja - Prosimy o dołączenie do oferty dokumentacji jakości, która potwierdzi że towar spełnia wymogi określone przepisami dla jego zastosowania w strzelnicy Zamawiającego. (0)
7 Umowa - Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami załączonej umowy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer