Proceeding: Wykonanie badań fizykochemicznych odpadów oraz badanie przefermentowanego osadu ściekowego.

Deadlines:
Posted : 04-04-2019 12:54:00
Placing offers: 16-04-2019 09:00:00
Opening offers : 16-04-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach działającw oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych i klasycznych w SpółceWODOCIĄGI KIELECKIE  Sp. z o.o. wKielcach których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawyPzp zaprasza do złożenia oferty w zakresie i na warunkach zgodnych z treścią niniejszegoZaproszenia, warunkami realizacji zamówienia zawartymi w Opisie przedmiotuzamówienia (Załącznik nr 1) oraz Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w postępowaniu prowadzonym w trybiekonkursu ofert. 

1.   Ofertę należy złożyć poprzez platformęzakupową OPEN NEXUS dostępną na stronie internetowej Spółki „WodociągiKieleckie” Sp. z o.o. – www.wod-kiel.com.plw zakładce Przetargi.

2.   Instrukcja działania platformy zakupowejOPEN NEXUS umieszczona jest na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi w pozycji Platforma zakupowa.

3.   Wszyscy Wykonawcy składający ofertę wpostępowaniu są zobowiązani do załączenia zeskanowanego, wypełnionego ipodpisanego Formularza oferty oraz pozostałych wymaganych w postępowaniudokumentów. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecanarozdzielczość skanowania – 150x150.

4. Termin złożeniaoferty upływa: w dniu 16.04.2019 r. o godz. 9:00

5. Termin ważności oferty: 60 dni.

6. Termin realizacji zamówienia: szczegółowookreślony jest w treści OpisuPrzedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1). 

7. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełniąpostawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:   najniższacena         -        waga kryterium:  100 %

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.  Rozliczeniamiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą wzłotych polskich. 

Do oferty należyzałączyć: 

1.  Zeskanowany, wypełnionyi podpisany Formularz ofertowy - Załączniknr 2

2. Zeskanowany, potwierdzony za zgodność z oryginałem, ważny certyfikatakredytacji zgodny z wymogami art. 147a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 799 z późn. zm.)     

Należy złożyć także zeskanowany potwierdzonyza zgodność z oryginałem dokument dla podwykonawcy wskazanego w ofercie.Wszystkie złożonedokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Do zaproszeniazałączono:  

1.   Opis przedmiotu zamówienia–  Załącznik nr 1.

2.   Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

3.   Klauzula informacyjna – Załącznik nr 3

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-04-04 12:56 Marzena Wójcik Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 3

Klauzula inf. RODO - [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie badań fizykochemicznych odpadów oraz badanie przefermentowanego osadu ściekowego. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

OPZ-Załącznik nr 1.p [...].pdf

1 pc. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

FO-Załącznik nr 2.pd [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 149

Send a message