Proceeding: „Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Nr ref. DDD.69097.1.2019, ID: 213471

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Division: Centrala
Deadlines:
Posted : 04-04-2019 09:42:00
Placing offers: 24-06-2019 11:00:00
Opening offers : 24-06-2019 11:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono:

1. Ogłoszenie o zamówieniu;

2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do 5.1 oraz nr 8;

3. Załączniki od nr 1 do 5.1 oraz nr 8 do SIWZ - w wersji edytowalnej;

4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami;

5. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Wniosku o płatność wraz z załącznikami;

6. Załącznik nr 7 do SIWZ - ESPD - druk JEDZ.


Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-06-27 15:04 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w części 12, 13, 14

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-06-25 15:21 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert.
Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-17 14:57 Departament Działań Delegowanych odpowiedź na pytanie nr 5 do SIWZ

odpowiedzi SIWZ 17.0 [...].pdf

2019-06-10 11:38 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania nr 3.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-05-31 15:04 Departament Działań Delegowanych 1. Informacja do Wykonawców - zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załączniki nr 5 oraz 5.1 w wersji edytowalnej
3. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - uwaga zmiana terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 do SI [...].odt

zmiana ogłoszenia_31 [...].pdf

Informacja o zmienie [...].pdf

Załącznik nr 5 1.odt

2019-05-28 09:28 Departament Działań Delegowanych odpowiedź na pytania nr 3

odpowiedź na pytania [...].pdf

2019-05-14 11:41 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania nr 2, zmiana SIWZ
2. Załącznik nr 5 do SIWZ- wersja edytowalna
3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Uwaga zmiana terminu składania ofert.
2019-05-14 11:41 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania nr 2, zmiana SIWZ
2. Załącznik nr 5 do SIWZ- wersja edytowalna
3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Uwaga zmiana terminu składania ofert.
2019-05-14 11:41 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania nr 2, zmiana SIWZ
2. Załącznik nr 5 do SIWZ- wersja edytowalna
3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Uwaga zmiana terminu składania ofert.
2019-05-14 11:41 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania nr 2, zmiana SIWZ
2. Załącznik nr 5 do SIWZ- wersja edytowalna
3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- wersja edytowalna
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Uwaga zmiana terminu składania ofert.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 5 do S [...].docx

Załącznik nr 5_1 do [...].odt

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-04-25 15:34 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Uwaga zmiana terminu składania ofert.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

5. zmiana ogłoszenia [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2549

Send a message