Proceeding: Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 193/26 i 193/18 w Debrznie oraz budowa miejsc postojowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Posted : 01-04-2019 15:15:00
Placing offers: 05-04-2019 10:00:00
Opening offers : 05-04-2019 10:05:00

Requirements and specifications

  RRS.271.1.8.2019.AK                                                                                          Debrzno, 2019-04-01  ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                           

        1.    Nazwa i adresZamawiającego:  

  Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

  ul. Traugutta 277-310 Debrzno

  tel. 59 83 35 351

  e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

  powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

  NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

  Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 zpóźn zm.).

  Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

  2.    Opis przedmiotuzamówienia: 

  1.     Przedmiotemzamówienia jest przebudowa ciągu pieszego na działce nr 193/26 i 193/18 wDebrznie dla zadania pn. „Budżet Obywatelski - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnegona drodze” oraz budowa miejsc postojowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.Zadanie polega na przebudowie ciągu pieszego poprzez demontaż płyt drogowych iwykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje również wykonaniemiejsc postojowych z płyt ażurowych oraz wykonanie odwodnienia.Powierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego207m2, powierzchnia miejsc postojowych 309 m2, kanalizacja deszczowa 60 m.  Szczegółowy zakres prac wynikał będzie zopracowanej dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie nadziałkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” w Debrznie oraz WspólnotyMieszkaniowej Ogrodowa 3.Gmina posiada umowę użyczenie na realizacjeprzedmiotowej inwestycji. 

  2.     Zalecasię dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

  3.       Terminy realizacji zamówienia:

  1.     Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – niepóźniej niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

  2.     Termin zakończenia wykonywania robótbudowlanych: do 31.08.2019r.  

  4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

  a)     Posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

  b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia;

  c)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

  5.     Kody CPVzamówienia:CPV: 45233222-1Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowaniaCPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne wzakresie projektowania 

  6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącejprzedmiotu zamówienia: Anna Król, tel.598335351 w.23, projekty@debrzno.pl. 

  7.      Kryteria oceny ofert: a)     Cena – 100 %

  b)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek orazskładki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymiprzepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.). 

  8.      Złożone ofertybędą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:

  C - liczbapunktów za cenę oferty brutto

  C min- najniższa cena ofertowa brutto

  C bad- cena oferty badanej brutto 

  Uzyskana z wyliczenia ilość punktówzostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zzachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  

  9.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 05.04.2019r. do godz. 10.00. 


   Announcements

   2019-04-08 10:21 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   2019-04-08 10:21 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019_przebudowa_ogro [...].pdf

   Inquiry subject

   Lp Name Description and attachments Quantity
   / Unit
   Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
   file
   1 Przebudowa ciągu pieszego Przebudowa ciągu pieszego, wykonanie miejsc postojowych, odwodnienie w trybie zaprojektuj-wybuduj 1 pc. - (0)
   Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

   Ranking and unrated criteria

   Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
   1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
   0,00 PLN brutto
   (0)
   2 Posiadanie uprawnień do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Proszę potwierdzić (0)
   3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   Unlock the form

   The number of page views - 185

   Send a message