Proceeding: Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 193/26 i 193/18 w Debrznie oraz budowa miejsc postojowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Posted : 01-04-2019 15:15:00
Placing offers: 05-04-2019 10:00:00
Opening offers : 05-04-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

  RRS.271.1.8.2019.AK                                                                                          Debrzno, 2019-04-01  ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                           

        1.    Nazwa i adresZamawiającego:  

  Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

  ul. Traugutta 277-310 Debrzno

  tel. 59 83 35 351

  e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

  powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

  NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

  Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 zpóźn zm.).

  Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

  2.    Opis przedmiotuzamówienia: 

  1.     Przedmiotemzamówienia jest przebudowa ciągu pieszego na działce nr 193/26 i 193/18 wDebrznie dla zadania pn. „Budżet Obywatelski - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnegona drodze” oraz budowa miejsc postojowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.Zadanie polega na przebudowie ciągu pieszego poprzez demontaż płyt drogowych iwykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje również wykonaniemiejsc postojowych z płyt ażurowych oraz wykonanie odwodnienia.Powierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego207m2, powierzchnia miejsc postojowych 309 m2, kanalizacja deszczowa 60 m.  Szczegółowy zakres prac wynikał będzie zopracowanej dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie nadziałkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” w Debrznie oraz WspólnotyMieszkaniowej Ogrodowa 3.Gmina posiada umowę użyczenie na realizacjeprzedmiotowej inwestycji. 

  2.     Zalecasię dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

  3.       Terminy realizacji zamówienia:

  1.     Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – niepóźniej niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

  2.     Termin zakończenia wykonywania robótbudowlanych: do 31.08.2019r.  

  4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

  a)     Posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

  b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia;

  c)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

  5.     Kody CPVzamówienia:CPV: 45233222-1Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowaniaCPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne wzakresie projektowania 

  6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącejprzedmiotu zamówienia: Anna Król, tel.598335351 w.23, projekty@debrzno.pl. 

  7.      Kryteria oceny ofert: a)     Cena – 100 %

  b)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek orazskładki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymiprzepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.). 

  8.      Złożone ofertybędą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:

  C - liczbapunktów za cenę oferty brutto

  C min- najniższa cena ofertowa brutto

  C bad- cena oferty badanej brutto 

  Uzyskana z wyliczenia ilość punktówzostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zzachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  

  9.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 05.04.2019r. do godz. 10.00. 


   Attachments

   NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
   2019_przebudowa_Ogrodowa_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 719.5 2019-04-01 15:15:00 Proceeding
   2019_przebudowa_ogrodowa_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 638.43 2019-04-08 10:21:38 Public message

   Announcements

   2019-04-08 10:21 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   2019-04-08 10:21 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019_przebudowa_ogro [...].pdf

   Subject of the request

   Lp Name Description and attachments Quantity
   / Unit
   Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
   file
   1 Przebudowa ciągu pieszego Przebudowa ciągu pieszego, wykonanie miejsc postojowych, odwodnienie w trybie zaprojektuj-wybuduj 1 pc. - (0)
   Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

   Criteria and formal conditions

   Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
   1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
   0,00 PLN brutto
   (0)
   2 Posiadanie uprawnień do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Proszę potwierdzić (0)
   3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   Unlock the form

   The number of page views: 381