Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o. .

Deadlines:
Published : 29-03-2019 13:56:00
Placing offers : 10-04-2019 12:00:00
Offers opening : 10-04-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp.z o.o.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 10-04-2019 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 10-04-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński, tel. (59) 863 47 79,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja przetargowa.pdf pdf 994.26 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
2 Druk oferty.pdf pdf 39.16 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
2.1. Formularz cenowy.pdf pdf 262.51 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 50.27 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
4 Kluzula RODO..pdf pdf 47.32 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
5 Oświadczenie RODO.pdf pdf 392.55 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
6.1. Załącznik do umowy.pdf pdf 265.7 2019-03-29 13:56:00 Proceeding
6 Projekt umowy 1.pdf pdf 375.17 2019-04-04 11:35:29 Proceeding
2 Druk oferty.pdf pdf 39.16 2019-03-29 13:56:00 Criterion
2.1. Formularz cenowy.pdf pdf 262.51 2019-03-29 13:56:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 50.27 2019-03-29 13:56:00 Criterion
5 Oświadczenie RODO.pdf pdf 392.55 2019-03-29 13:56:00 Criterion
Modyfikacja.pdf pdf 190.13 2019-04-04 11:42:04 Public message
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 208.99 2019-04-12 14:03:36 Public message

Announcements

2019-04-12 14:04 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę „SIGMA” s.c. Usługi Geodezyjno – Kartograficzne,ul. Armii Krajowej 55/1, 84-300 Lębork.
Cena ofertowa gross – 55.731,30 zł.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-04-04 11:42 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie Projektu umowy :

• dopisuje się § 10

• § 10,11,12,13,14,15 otrzymują numerację 11,12,13,14,15,16.

Modyfikacja.pdf

2019-03-29 13:57 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem, jako skan w formacie pdf. w sekcji Kryteria i warunki formalne - poz. 1.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa geodezyjna MPWiK Sp.z o.o Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty.pdf

2.1. Formularz cenow [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Opłacona polisa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 400.000,00 zł. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].pdf

(0)
5 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Oświadczenie RODO. [...].pdf

(0)
6 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
Unlock the form

The number of page views: 717