Proceeding: 9/ZP/2019 sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów) 2

Deadlines:
Posted : 28-03-2019 11:11:00
Placing offers: 16-04-2019 08:00:00
Opening offers : 16-04-2019 09:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-05-29 15:05 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza WYBÓR OFERT NR 4.

wybor_ofert_4.pdf

2019-05-24 13:58 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza UNIEWAŻNIENIE postępowania w zakresie pakietu nr 8.

unieważnienie pakiet [...].pdf

2019-05-23 09:07 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza WYBÓR OFERT NR 3.

wybor_ofert_3.pdf

2019-05-14 13:50 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza WYBÓR OFERT NR 2.

wybor_ofert_2.pdf

2019-05-14 12:36 Agnieszka Horodecka Zamawiający anuluje czynność WYBORU OFERT NR 1 w zakresie pakietu nr 15 (poz. 3 i 13).
2019-05-14 12:36 Agnieszka Horodecka Zamawiający anuluje czynność WYBORU OFERT NR 1 w zakresie pakietu nr 15 (poz. 3 i 13).

anulowanie czynności [...].pdf

2019-05-14 10:57 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza WYBÓR OFERT NR 1.

wybor_ofert_1.pdf

2019-04-16 14:25 Agnieszka Horodecka Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie otwartych ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2019-04-09 10:28 Agnieszka Horodecka Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania.

zapytanie_1.pdf

9_ZP_2019_SIWZ_ZMIAN [...].doc

9_ZP_2019_Załącznik_ [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755

Send a message