Proceeding: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Division: Dział Personalny
Deadlines:
Posted : 27-03-2019 09:29:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-05-16 14:59 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-05-16 14:27 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert uzupełnioną o pełną nazwę Wykonawcy w ofercie nr 4
2019-05-16 14:27 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert uzupełnioną o pełną nazwę Wykonawcy w ofercie nr 4

informacja z sesji o [...].pdf

2019-05-16 12:16 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].pdf

2019-05-13 09:30 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym.

ogłoszenie_zmiana te [...].pdf

2019-05-09 15:51 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Zmiana SIWZ_termin_n [...].pdf

2019-04-26 11:31 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 469 do nr 492.

pytania_odpowiedzi_4 [...].pdf

2019-04-24 14:16 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 149 do nr 357 oraz od nr 358 do nr 468.

pytania_odpowiedzi_3 [...].pdf

pytania_odpowiedzi_1 [...].pdf

2019-04-19 09:33 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE.

2. zmiana treści ogł [...].pdf

2019-04-17 15:14 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Zmiana SIWZ_17.04.20 [...].pdf

2019-04-16 10:20 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE.

1.zmiana treści ogło [...].pdf

2019-04-15 11:36 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 9 do nr 56 oraz od nr 57 do nr 148.
2019-04-15 11:36 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 9 do nr 56 oraz od nr 57 do nr 148.
2019-04-15 11:36 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 9 do nr 56 oraz od nr 57 do nr 148.

pytania_odpowiedzi_9 [...].pdf

pytania_odpowiedzi_5 [...].pdf

2019-04-11 14:58 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

wersja edytowalna_ZA [...].docx

Zmiana Specyfikacji [...].pdf

2019-04-09 11:18 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wniesieniu odwołania od treści SIWZ
2019-04-09 11:18 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wniesieniu odwołania od treści SIWZ

odwołanie_SIWZ.pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2019-04-04 09:06 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 8.

pytania_odpowiedzi_1 [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 433

Send a message