Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).

Deadlines:
Published : 18-03-2019 14:07:00
Placing offers : 28-03-2019 12:00:00
Offers opening : 28-03-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe).”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 28-03-2019 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 28-03-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński, tel. (59) 863 47 79,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Druk oferty.pdf pdf 391.58 2019-03-18 14:07:00 Proceeding
3 Oświadczenie.pdf pdf 391.13 2019-03-18 14:07:00 Proceeding
4 Klauzula RODO.pdf pdf 459.74 2019-03-18 14:07:00 Proceeding
5 Oświadczenie RODO.pdf pdf 392.18 2019-03-18 14:07:00 Proceeding
6 Projekt umowy.pdf pdf 429.36 2019-03-18 14:07:00 Proceeding
Specyfikacja przetargowa.pdf pdf 989.75 2019-03-21 10:28:28 Proceeding
2.1 Formularz cenowy.pdf pdf 249.56 2019-03-21 11:35:15 Proceeding
6.1 Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 243.2 2019-03-21 11:38:07 Proceeding
2 Druk oferty..doc doc 56.5 2019-03-18 14:07:00 Criterion
3 Druk oświadczenia..doc doc 48.5 2019-03-18 14:07:00 Criterion
5 Druk oświadczenia RODO..doc doc 49 2019-03-18 14:07:00 Criterion
2.1 Formularz cenowy 1..xls xls 38.5 2019-03-21 11:42:03 Criterion
Modyfikacja.pdf pdf 736.48 2019-03-21 11:44:52 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 209.82 2019-04-01 07:43:51 Public message

Announcements

2019-04-01 07:43 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę INWESTECH Sp. z o.o., ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk.


Cena ofertowa gross – 26 548,87 zł.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-03-21 11:45 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie Formularza cenowego.

Modyfikacja.pdf

2019-03-21 10:34 Dział Zamówień W dniu 21.03.2019 r. Zamawiający dokonał zamiany błędnie załączonej Specyfikacji Przetargowej na prawidłową.
2019-03-18 14:08 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe). Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty..doc

2.1 Formularz cenow [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Druk oświadczenia [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
Unlock the form

The number of page views: 664