Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów betonowych I.

Deadlines:
Published : 15-03-2019 10:09:00
Placing offers : 27-03-2019 12:00:00
Offers opening : 27-03-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów betonowych I.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 27-03-2019 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 27-03-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński, tel. (59) 863 47 79,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 988.87 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2 Druk oferty.pdf pdf 390.7 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2.1 Rysunek nr 1..pdf pdf 52.63 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2.1. Formularz cenowy.pdf pdf 253.97 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2.2 Rysunek nr 2..pdf pdf 53.83 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2.3 Rysunek nr 3..pdf pdf 51.45 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2.4 Rysunek nr 4..pdf pdf 51.65 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 389.93 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
4 Klauzula RODO.pdf pdf 459.87 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
5 Druk oświadczenia RODO.pdf pdf 390.73 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
6 Projekt umowy.pdf pdf 429.45 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
6.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 248.17 2019-03-15 10:09:00 Proceeding
2 Druk oferty..doc doc 56.5 2019-03-15 10:09:00 Criterion
2.0 Formularz cenowy..xls xls 45 2019-03-15 10:09:00 Criterion
3 Druk oświadczenia..doc doc 48.5 2019-03-15 10:09:00 Criterion
5 Druk oświadczenia RODO..doc doc 49.5 2019-03-15 10:09:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf pdf 205.32 2019-04-01 07:58:46 Public message

Announcements

2019-04-01 07:59 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę RITBET Sp. z o.o., Zwierki 1/5, 16 – 060 Zabłudów.


Cena ofertowa gross – 42.699,59 zł.Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-03-15 10:10 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem, jako skan w formacie pdf. i kartami technicznymi wyrobów w sekcji Kryteria i warunki formalne - poz. 1.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów betonowych I. Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty..doc

2.0 Formularz cenowy [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Druk oświadczenia [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
Unlock the form

The number of page views: 694