Proceeding: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”

Deadlines:
Published : 11-03-2019 09:50:00
Placing offers: 18-03-2019 09:00:00
Opening offers : 18-03-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Debrzno 

reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z2018r poz. 1986 z późn. zm.). Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach  projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”.  Zamówienie jest realizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera program funkcjonalno –użytkowy, errata do PFU,  który jest załącznikiem do niniejszego zapytania (załącznik nr 3). 

Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie wykonanie pełnego zakresu czynności określonego w ustawie z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332 t.j.), w tym w szczególności:

1. Systematyczna, bieżąca kontrola budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci osób:posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

• inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń– koordynator

• instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

• instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

3. Bieżąca kontrola jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach.

4. Udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach.

5. Kontrola rzeczowo-finansowawykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych.

6. Informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych.

7. Informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach.

8. Opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

9. Czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja robót dodatkowych i zamiennych.

10. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego.

11. Udział w przeglądach gwarancyjnych.

13. Wykonanie inwentaryzacji robót wtoku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji,w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy.

14. Sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót.

15. Wnioskowanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych .

16. Współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia.

17. Kontrolowanie rozliczeń budowy.  

3.       Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a)      Planowany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych, okres realizacji zadania ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych dotyczących Robót Budowlanych wykonanych pod jego nadzorem. Termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. Za czynności wykonywane w okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

b)     Kody CPV zamówienia:CPV: 71520000-9Usługi nadzoru budowlanego 

4.      Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

  Anna Król - tel.: 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl 

5.     Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższa cenę. 

6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1.koordynator- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , 

2.inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz.1278 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , 

3. inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 zezm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 (*)Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności(należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata).W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy należy dostarczyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  

7.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 18.03.2019r. do godz. 09.00 

9.     KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO 

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU.pdf pdf 74578.49 2019-03-11 09:50:00 Proceeding
errata do pfu.pdf pdf 359.29 2019-03-11 09:50:00 Proceeding
załacznik nr 1.doc doc 138 2019-03-11 09:50:00 Proceeding
załacznik nr 2.doc doc 199 2019-03-11 09:50:00 Proceeding
2019_nadzórbarlickieego2_zapytanie.pdf pdf 2334.73 2019-03-11 09:50:00 Proceeding
2019_nadzórbarlickiego_wybór_oferty.pdf pdf 591.05 2019-03-20 08:36:42 Public message

Announcements

2019-03-20 08:36 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_nadzórbarlickie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w tr wykonanie usługi opisanej w opisie przedmiotu zamówienia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wiedza i doświadczenie - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 596