Proceeding: Zakup mieszadła do reaktora biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie

Deadlines:
Posted : 08-03-2019 13:10:10
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem umowy jest dostawa mieszadła wolnoobrotowego firmy Landia typ: POPL-I przeznaczonego do wymuszania obiegu ścieku w komorze niedotlenionej (denitryfikacji) reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków.
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
• Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
• Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 10:00
• Czas realizacji zamówienia wynosi: 60 dni od dnia podpisania umowy.
• Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
• Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
• Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Bliższe informacje można uzyskać w Oczyszczalni Ścieków– Paweł Wrzesiński
tel. 065 – 529-83-83, fax 065 – 529-83-71.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Zakup mieszadła do reaktora biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2989 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zakup mieszadła do reaktora biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie - - (0)
Unlock the form

The number of page views: 49

Send a message