Proceeding: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie”

Milena Formejster
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Division: Dział Techniczno – Eksploatacyjny
Deadlines:
Posted : 27-02-2019 11:41:00
Placing offers: 01-04-2019 09:00:00
Opening offers : 01-04-2019 09:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki do SIWZ oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. i w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk "Wyślij wiadomość" dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku nr 4 do SIWZ.

Announcements

2019-08-01 14:13 Milena Formejster ZP 04/19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP 04-19 Ogłoszenie [...].odt

ZP 04-19 Ogłoszenie [...].XAdES

2019-04-10 12:04 Milena Formejster ZP 04/19 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP 04-19 Zawiadomien [...].doc

ZP 04-19 Zawiadomien [...].XAdES

2019-04-01 11:04 Milena Formejster ZP 04/19 informacja z otwarcia ofert
2019-04-01 11:04 Milena Formejster ZP 04/19 informacja z otwarcia ofert
2019-04-01 11:03 Milena Formejster ZP 04/19 informacja z otwarcia ofert

ZP 04-19 INFORMACJA [...].XAdES

ZP 04-19 INFORMACJA [...].doc

2019-03-21 11:30 Milena Formejster Wyjaśnienia ZP 04/19

ZP 04-19 WYJASNIENIA [...].XAdES

ZP 04-19 WYJASNIENIA [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 398

Send a message