Proceeding: DOA.200.4/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Deadlines:
Posted : 20-02-2019 10:33:00
Placing offers: 05-03-2019 12:00:00
Opening offers : 05-03-2019 12:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-07-29 09:18 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

204_ogłoszenie o udz [...].pdf

2019-04-23 15:30 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

184_ogłoszenie o udz [...].pdf

2019-04-12 15:39 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający przekazuje rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania dla części 1, 2 i 3

184_wyniki.pdf

2019-03-26 15:30 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający informuje,że unieważnił postępowanie w części 4 i 5

unieważnienie.pdf

2019-03-05 14:09 Justyna Bittner-Dobak Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w załączeniu przesyła informację na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp odnośnie złożonych ofert do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej, na terenie nieruchomości będącej we władaniu ZKZL sp. z o.o,. w podziale na 5 części.

184_ Informacja z ot [...].pdf

2019-02-25 14:26 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający w załączeniu udostępnia odpowiedzi na zapytania do SIWZ

184_odpowiedzi.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 175

Send a message