Proceeding: DOA.200.6/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części

Deadlines:
Posted : 20-02-2019 09:58:00
Placing offers: 07-03-2019 13:00:00
Opening offers : 07-03-2019 13:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ Usługi konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części.pdf pdf 11030.1 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
186_ Ogłoszenie o zam DEKARSKA - TED (2).pdf pdf 175.23 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
187 - JEDZ -Konserwacje Dekarskie.zip zip 29.36 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
Kons. DEKARSKIE- zał. nr 1 do IPU - Wykaz czynności.pdf pdf 5194.17 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
II wykaz nieruchomości -zał. 8 do SIWZ (2).pdf pdf 6146.76 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
I wykaz nieruchomości -zał. 8 do SIWZ (1).pdf pdf 9030.05 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
187_ Załączniki do SIWZ - dekarskie.docx docx 31.68 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
IPU branża dekarska.pdf pdf 10346.27 2019-02-20 09:58:00 Proceeding
187_ formularze poprawione - SIWZ - dekarskie.docx docx 31.6 2019-02-25 08:58:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 411.82 2019-03-07 14:03:49 Public message
187_wyniki_wszyscy.pdf pdf 115.12 2019-03-20 11:18:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 179.41 2019-04-02 14:30:57 Public message

Announcements

2019-04-02 14:31 Magdalena Swornowska-Sajniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-03-20 11:22 Alina Kotecka W załączeniu wyniki postępowania

187_wyniki_wszyscy.p [...].pdf

2019-03-07 14:03 Alina Kotecka Zamawiający w załączeniu przesyła informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży DEKARSKIEJ na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-25 08:58 Alina Kotecka Zamawiający informuje, że modyfikuje formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) w ten sposób, że w części C pkt 6 otrzymuje brzmienie „informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „TAJNE”. (Jeżeli nie ma informacji utajnionych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–‘’).
Ponadto Zamawiający informuje, że wykreśla z części F zdanie „Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.”
W załączeniu zmodyfikowane formularze.

187_ formularze popr [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 391