Proceeding: DOA.200.7/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w podziale na 5 części

Deadlines:
Posted : 20-02-2019 09:46:00
Placing offers: 07-03-2019 12:00:00
Opening offers : 07-03-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
183_formularze.doc doc 130 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
183_IPU branża wod-kan, gaz, co.pdf pdf 10982.57 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
183_SIWZ.pdf pdf 11560.58 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 28.89 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
Zał. nr 6 do IPU_katalog uproszczony.pdf pdf 17308.93 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ_wykaz nieruchomości_1.pdf pdf 9030.05 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ_wykaz nieruchomości_2.pdf pdf 6146.76 2019-02-20 09:46:00 Proceeding
183_ogłoszenie.pdf pdf 207.36 2019-02-21 15:03:05 Proceeding
183_formularze_poprawione.doc doc 130 2019-02-25 08:34:30 Public message
183_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.16 2019-03-07 14:02:27 Public message
183_wyniki_wszyscy.pdf pdf 455.49 2019-04-08 10:49:21 Public message
183_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz. 1, 3, 4, 5.pdf pdf 179.19 2019-05-08 09:50:13 Public message
183_wyniki_cz. II_wszyscy.pdf pdf 261.9 2019-05-31 11:54:53 Public message
183_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz. 2.pdf pdf 104.9 2019-07-16 10:33:06 Public message

Announcements

2019-07-16 10:33 Magdalena Swornowska-Sajniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. II (POK 2)

183_ogłoszenie o udz [...].pdf

2019-05-31 11:55 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu wyniki postępowania w zakresie części II - POK 2.

183_wyniki_cz. II_ws [...].pdf

2019-05-08 09:51 Magdalena Swornowska-Sajniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. I, III, IV, V.

183_ogłoszenie o udz [...].pdf

2019-04-08 10:50 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu wyniki postępowania w zakresie części: I, III, IV i V.

183_wyniki_wszyscy.p [...].pdf

2019-03-07 14:02 Magdalena Swornowska-Sajniak Informacja z otwarcia ofert

183_informacja z otw [...].pdf

2019-02-25 08:34 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający informuje, że modyfikuje formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) w ten sposób, że w części C pkt 6 otrzymuje brzmienie „informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „TAJNE”. (Jeżeli nie ma informacji utajnionych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–‘’).
Ponadto Zamawiający informuje, że wykreśla z części F zdanie „Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.”
W załączeniu zmodyfikowane formularze.

183_formularze_popra [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 451

Send a message to buyer